تأثیر جو اجتماعی در شکل گیری ارتباطات دانش آموزان دوره متوسطه دبیرستان های منطقه 15 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف اصلی شناسایی تأثیر جو اجتماعی در شکل گیری ارتباطات دانش آموزان مدارس دوره متوسطه است. جامعه آماری، معلمین دبیرستان های منطقة 15 آموزش و پرورش شهر تهران است. در نمونة آماری با انتخاب تصادفی به حجم 300 نفر و با روش پس رویدادی و با استفاده از یک پرسشنامه 45 سؤالی محقق ساخته با اعتبار 93/0 طراحی و اجرا شده است. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یافته ها حاکی است : 1) بین نمرات جو اجتماعی حاکم بر مدرسه و نمرات شکل گیری ارتباطات و تعاملات دانش آموزان همبستگی  مثبت و در حد بالا و معنادار مشاهده شده است. 2) بین نمرات جو اجتماعی حاکم بر مدرسه و نمرات قانون مداری دانش آموزان همبستگی مثبت و در حد بالا و معنادار مشاهده شده است. 3) بین نمرات جو اجتماعی حاکم بر مدرسه و نمرات مسئولیت پذیری دانش آموزان همبستگی مثبت و در حد بالا و معنادار مشاهده شده است. 4) بین نمرات جو اجتماعی حاکم بر مدرسه و نمرات همکاری گروهی دانش آموزان همبستگی مثبت و در حد بالا و معنادار مشاهده شده است. 5) بین نمرات جو اجتماعی حاکم بر مدرسه و نمرات همدلی دانش آموزان همبستگی مثبت و در حد بالا و معنادار مشاهده شده است. 6) بین نمرات جو اجتماعی حاکم بر مدرسه و نمرات انتقادگری و انتقادپذیری دانش آموزان همبستگی مثبت و در حد بالا و معنادار مشاهده شده است. 7) بین نمرات جو اجتماعی حاکم بر مدرسه و نمرات عزت نفس دانش آموزان همبستگی مثبت و در حد بالا و معنادار مشاهده شده است .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Climate on Establishing Interaction Behaviors among High School Students in Tehran

چکیده [English]

The objective of this study is to identify the impact of school social climate on communications and interaction behaviors of the high school students.  The population of the study is high school teachers of high schools located in the district 15 in Tehran. The sample included 300 students who were selected based on systematic random approach. For this post hoc research, the researcher developed a 45-item questionnaire with the reliability index of 0.93. The results of data analysis, both descriptive and inferential statistics, revealed that:
1)  There is a highly significant positive correlation between schools’ social climate and students’ interaction (P<0.01).
2)  There is a highly significant positive correlation between schools’ social climate and students’ law abiding (P<0.01).
3) There is a highly significant positive correlation between schools’ social climate and students’ accountability (P<0.01).
4)  There is a highly significant positive correlation between schools’ social climate and students’ group cooperation (P<0.01).
5) There is a highly significant positive correlation between schools’ social climate and students’ empathy (P<0.01).
6) There is a highly significant positive correlation between schools’ social climate and students’ criticizing and openness to criticism (P<0.01).
7) There is a highly significant positive correlation between schools’ social climate and students’ self-esteem (P<0.01).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social climate
  • Utility mode-law- Assuming Responsibility- Criticized- Self-Esteem- Empathy Cooperation