مقایسه ی ساختار انگیزشی و تحمل ابهام در دانش آموزان دختر با وضعیت اقتصادی- اجتماعی بالا و پائین شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر، به مقایسه­ی ساختار انگیزشی و تحمل ابهام در دو گروه دانش آموزان دختر با وضعیت اقتصادی- اجتماعی بالا و  پایین در شهر تهران پرداخته است. ساختار انگیزشی، مجموعه اهداف و شیوه­های تعقیب آن توسط فرد را در برمی­گیرد و توسط پرسشنامه­ی PCI سنجیده می­شود. تحمل ابهام نیز شامل چگونگی ادراک، تفسیر و واکنش افراد به موقعیت­ها و محرک­های مبهم است و توسط پرسشنامه­یATS-I  سنجیده می­شود. نمونه­ی این پژوهش دربرگیرنده­ی٦٠ آزمودنی، ٣٠ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه با وضعیت اقتصادی- اجتماعی بالا و ٣٠  نفر از دانش آموزان دختر با وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین شهر تهران هستند که به صورت نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. دراین پژوهش از t مستقل استفاده شده است. آزمودنی­ها پرسشنامه  PCIو ATS-I را تکمیل نمودند. α کرونباخ پرسشنامه PCI  81/0 و  ATS-I77/0 می باشد. نتایج پژوهش­ نشان می­دهد که بین دو گروه به لحاظ 1- میزان کنترل آزمودنی در تحقق هر هدف، 2- میزان شادی در صورت تحقق هر هدف، 3- میزان غم و سرخوردگی در صورت شکست هر هدف و4- تحمل ابهام تفاوت معنادار وجود دارد. ولی تفاوت معناداری به لحاظ 1- اهمیت اهداف، 2- احتمال تحقق اهداف بدون دخالت آزمودنی، 3- میزان آگاهی آزمودنی به گام­ها و اقدامات ضروری تا دستیابی به هر هدف، 4- میزان تعهد و وابستگی قلبی آزمودنی به تحقق هدف، 5- طول مدت زمان تحقق هدف، 6- میزان آزادی در انتخاب هدف، 7- میزان اهمیت هر هدف برای اهداف دیگر و 8- تعداد اهداف مشاهده نشد. این پژوهش همچنین نشان می­دهد که نوجوانان خانواده های با وضعیت اقتصادی- اجتماعی پائین، بیشتر منابع استرس­زا را کنترل می­کنند  و آنها در صورت تحقق اهدافشان شادی بیشتری را تجربه می­کنند  و  در صورت نرسیدن به اهداف، میزان سرخوردگی­شان نیز بیشتر است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Motivational Structure and Tolerance of Ambiguity and High and Low Socio-economic Condition among Girl Students in Tehran

چکیده [English]

This research compares motivational structure and tolerance of ambiguity with high and low socio-economic condition among girl students in Tehran. The motivational structure is the persons’ goals and the ways to follow them and is measured by PCI test. The tolerance of ambiguity is the perception and reaction of people to ambiguous conditions and stimuli which is measured by ATS-I test. the sample of this research included sixty students, thirty high school girl students with high socio-economic condition and thirty high school girl students with low socio-economic condition in Tehran. These students were selected by cluster sampling method. Students filled out the PCI and ATS-I questionnaires. The Cronbach α for PCI and ATS-I were 0.81 and 0.77 respectively. The results of t-test showed that there are significant differences between 1) the students’ control to achieve their goals 2) the students’ happiness if they achieve their goals, 3) the students’ unhappiness if they do not achieve their goals, and 4) the students’ tolerance of ambiguity in two groups. However, there are no differences regarding 1) the importance of goals , 2) the possibility of achieving them, 3) students’ awareness of what steps are to be taken to achieve their goals, 4) students’ commitment to achieve goals, 5) the amount of time needed to achieve their goals, 6) their freedom to select their goals, 7) the importance of each goal over the other goals, and 8) the number of their goals. This study also indicated that the adolescents with low socio-economic condition have more control over stressful situations and they experience more joy if they achieve their goals and are more unhappy if they do not achieve them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivational structure
  • tolerance of ambiguity
  • socio-economic condition
  • Goals