رسالت مدرسه از دیدگاه شهروندان تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه شهروندان تهرانی به رسالت مدرسه و بررسی دیدگاه زنان و مردان با تحصیلات مختلف نسبت به آن انجام شد. جامعه آماری آن تمامی استادان، دانشجویان و دانش آموزان شهر تهران در سال تحصیلی 1386 بود. حجم نمونه مورد نیاز 494 نفر بود و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار پژوهش  نگرش سنج رسالت مدرسه معنوی پور بود. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها نتایج نشان داد، دیدگاه افراد با سطوح تحصیلی مختلف در عامل فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسالت مدرسه با یکدیگر تفاوت معنادار آماری دارد اما در عامل دینی و اخلاقی با یکدیگر تفاوت ندارند. دیدگاه زنان و مردان نسبت به رسالت مدرسه به غیر از بعد سیاسی در تمامی ابعاد تفاوت معنادار داشتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

School Mission from Tehran Citizens’ Perspective

چکیده [English]

This study aimed at investigating Tehran citizens’ perspective toward school mission among male and female university graduates. The population was all teachers' and students in Tehran in the academic year of 2008-09 out of whom 494 were selected as sample. Research tool was Manavipour’s School Mission Scale. Results showed that  people with varying educational levels have statistically different viewpoints regarding school mission in individual, social, political and economic factors, but do not have  statistically significant differences in religious and moral factors. There is also a significant difference between women’s and men’s view regarding school mission except in political factor.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • school mission
  • vision of women and men
  • attitude to school