بررسی تأثیر مؤلفه‌ های تفویض اختیار و قدرت سازمانی بر توانمند سازی و ارتقاء اثر بخشی در تصمیم‌ گیری مدیران مدارس (مورد مطالعه: مدارس مقطع متوسطه اول استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه آموزش ابتدایی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران.

چکیده

تصمیم‌ گیری به عنوان یکی از اساسی‌ ترین اصول مدیریت موفق شناخته می‌ شود که بدون آن موفقیت در امر مدیریت مدارس به‌ سختی حاصل می‌ شود. مدیران برای تصمیم‌ گیری مؤثر نیازمند توانایی‌ هایی هستند که باید تقویت شوند؛ در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌ های تفویض اختیار و قدرت سازمانی با توانمند سازی و ارتقاء اثر بخشی در تصمیم‌ گیری مدیران مدارس مقطع متوسطه اول استان خوزستان می‌باشد. در این پژوهش طبق مدل ایجاد طبقه‌ بندی با تأکید بر داده‌ های کیفی، جهت تلفیق داده‌ های کیفی و کمی از روش تلفیقی اکتشافی متوالی استفاده شد. جامعه آماری مورد نظر در بخش کیفی را 15 نفر از خبرگان آشنا به موضوع پژوهش تشکیل دادند. بخش کمی جامعه آماری نیز شامل مدیران مدارس مقطع متوسطه اول استان خوزستان به‌ تعداد 326 نفر (176 نفر زن و 150 نفر مرد) با استفاده از روش نمونه‌ گیری خوشه‌ ای به‌ صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع‌ آوری داده‌ ها از 2 پرسشنامه بسته و باز محقق‌ ساخته تصمیم‌ گیری و ارتقاء توان تصمیم‌ گیری استفاده شد. به‌ منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ ها از رویکرد های گراندد تئوری و معادلات ساختاری با نرم‌افزار های MAXQDA و SPSS23 و SmartPLS استفاده گردید. نتایج نشان دادند که ابعاد اصلی مدل را عوامل سازمانی و عوامل مدیریتی تشکیل می‌دهند؛ بدین‌ معنا که می‌توان برای ارتقاء توان تصمیم‌ گیری مدیران از مدل پژوهش حاضر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Components of Delegating Authority and Organizational Power through Empowering and Promoting Effectiveness in Primary School principals’ Decision Making in Khuzestan province

نویسندگان [English]

 • Sara Koravand 1
 • Leila Bahmaei 2
 • Gholam Hossein Barekat 3
1 Phd. student, Department of Educational Administration, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Decision making is recognized as one of the most fundamental principles of successful management without which success in school management is difficult to achieve. In addition, to make effective decisions, managers require some skills that must be strengthened. In this regard, the purpose of this study is to investigate the components of delegating authority and organizational power through empowering and promoting effectiveness in primary school principals’ decision making in Khuzestan province. In this study, according to the classification model with emphasis on qualitative data, a sequential integrated exploratory method was used to combine qualitative and quantitative data. The statistical population in the qualitative section included 15 experts who were familiar with the subject of the research. In the quantitative phase, the statistical population included the principals of the first secondary schools of Khuzestan province; 326 people (176 females and 150 males) were randomly selected using cluster sampling method. To collect data, two closed and open researcher-made questionnaires on decision-making and improving decision-making power were applied. In order to analyze the data, grounded theory approach and structural equations with MAXQDA, SPSS23 and Smart PLS software were used. The results showed that the main dimensions of the model are organizational factors, managerial factors, individual factors and structural factors and include 74 sub-components and the results of the research model show that, the model used in the present study had a good fit. This means that the model of this research can be used to improve the decision-making power of the managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decision Making
 • Organizational Power
 • Delegation
 • Managers
 • Decision- making Power
 • School-centered

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 23 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 06 اردیبهشت 1401