استرس ادراک شده در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با سبک های اسنادی مختلف در سال 87

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی استرس ادراک شده در دانشجویان دارای سبک های اسنادی مختلف و همچنین بررسی روابط بین این متغیرها انجام شده است. برای این منظور تعداد 414 دانشجو به روش خوشه ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) و پرسشنامه  استرس ادراک شده (Pss) به کمک آزمون آماری t و آزمون ANOVA مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که استرس ادراک شده در بین دانشجویانی که سبک اسناد درونی دارند با دانشجویانی که سبک اسناد بیرونی دارند در موقعیت های کلی و مثبت، تفاوت معنی‌داری وجود دارد و این میزان در بین افراد با سبک اسناد بیرونی بیشتر مشاهده می‌شود. همچنین استرس ادراک شده در دانشجویانی که سبک اسناد کنترل‌ناپذیر دارند با دانشجویانی که سبک اسناد کنترل‌پذیر دارند، در رویدادهای کلی، منفی و شخصی تفاوت معنی‌داری وجود دارد و این میزان در بین افراد با سبک اسناد کنترل ناپذیر بیشتر مشاهده می‌شود.  یافته ها گویای آن بودند که در دو گروه دختران و پسران، استرس ادراک شده در بین دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است، همچنین نشان داده شد که تنها تفاوت معنی دار در بین سبک های اسنادی دانشجویان دختر و پسر در  بعد عمومی- اختصاصی در رویدادهای منفی، بعد کنترل پذیر- کنترل ناپذیر در رویدادهای منفی، شخصی و کلی مشاهده می گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceived Stress among University Students with Various Attribution Styles

چکیده [English]

This research aims at studying perceived stress among university students with various attribution styles and the relation between these variables. For this purpose, 414 students were selected using cluster sampling method and the data gathered by attribution Style Questionnaire (ASQ) and Perceived Stress Questionnaire (PSS) were analyzed by t-test and ANOVA test. The results of this study showed that there is a significant difference regarding perceived stress among students with internal attribution style and those with external attribution style in general and positive events, and the students with internal attribution style attain higher score. Also, there is a significant difference regarding perceived stress among students with uncontrollable attribution style and those with controllable attribution style in general, negative and personal events, and the students with uncontrollable attribution style attain higher scores. Furthermore, the results show that perceived stress among female subjects is higher than that among the male subjects. In addition, it was shown that the only significant difference in attribution styles in male and female subjects at general-specific level is in negative events, and at controllable-uncontrollable level is in negative, personal and general events.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Stress
  • attribution styles
  • internal- external attribution style
  • stable - unstable attribution style
  • general-specific attribution style
  • controllable-uncontrollable attribution style