شناسایی مؤلفه‌ های اعتبار سنجی استاندارد های بین‌ المللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌ های اعتبار سنجی استاندارد های بین‌ المللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان صورت گرفت. از نظر هدف به ­صورت کاربردی و از نظر روش به­ صورت کیفی است که با استفاده از تکنیک گراندد تئوری (داده ­بنیاد) انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، متخصصان و اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان استان‌ های خراسان بودند که 18 نفر از آن‌ ها به روش نمونه‌ گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین براساس اصل اشباع مصاحبه نیمه ­ساختار یافته انجام شد. در این پژوهش ضرورت هر یک از مؤلفه‌ های مدل استخراج‌ شده برای اعتبار سنجی استاندارد های بین‌ المللی نظام ارزشیابی بررسی گردید و اطلاعات با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته‌ ها بیانگر 3 کد اصلی استخراج ­شده بودند که کدها در 15 محور گروه‌ بندی ‌شدند. نتایج نشان دادند که تعداد 400 مورد به­ عنوان گره‌ های کد های بدون تکرار مشخص شدند که ترکیب آن­ ها براساس تشابهات مفهومی صورت گرفت. درنتیجه تعداد 141 گره (کد های مشترک) استخراج شد که با توجه به وجه ­اشتراک آن‌ ها در قالب 3 مؤلفه اصلی (مؤلفه‌ های درونی، اجرا، بیرونی) و 15 مؤلفه فرعی در قالب گره درختی شناسایی و دسته‌ بندی شدند. همچنین نتایج پژوهش حاضر با پیشینه آن سازگار بوده و نشان دادند که مدل پژوهش حاضر از سطح اعتبار قابل ­قبولی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The identification of validation factors of international standards in the assessment system of Farhangian University

نویسندگان [English]

 • Zahra Piroozian 1
 • Mohammad Karimi 2
 • Moslem Charabine 3
 • Ali Maghool 2
1 PhD Student, Educational Administration Department, Neishaboor Branch, Islamic Azad University, Neishaboor, Iran.
2 Assistant Professor, Administration Department, Neishaboor Branch, Islamic Azad University, Neishaboor, Iran.
3 Assistant professor, , Educational Administration Department, Neishaboor Branch, Islamic Azad University, Neishaboor, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to identify the validation factors of international standards in the assessment system of Farhangian University. This is an applied and qualitative study which has been conducted using grounded theory (data-driven) technique. The statistical population of this study was the elites, professionals, and faculty members at Farhangian University, Khorasan. 18 members of this sample were recruited using the purposeful sampling and according to the saturation principle via a semi-structured interview.
Face and content validity of the questionnaire used in this study has been approved. The necessity of each extracted item had been assessed for the validation of international standards in the assessment system. The study was analyzed using open, axial, and selective coding. The results were represented in three separate codes and the codes were grouped into 15 axes. Our conclusion showed that the total number of nodes in non-repeated codes were 400 which were combined according to the conceptual similarities and 141 nodes (common codes) were extracted. These codes were clustered based on 3 main factors; i.e., internal, executive, and external factors and 15 subsidiary factors according to tree nodes; and finally, the main and subsidiary factors were identified. The results showed that research model had an acceptable reliability and the results were in line with the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • validation
 • international standards
 • assessment system
 • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 07 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 22 فروردین 1401