تأثیر افزایش مهارت های آماری با تأکید بر آموزش نرم افزار SPSS در نگرش دانشجویان علوم اجتماعی به پژوهش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مطالعه از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی است که هدف آن تأثیر افزایش مهارت های آماری نظیر توانایی انتخاب آزمون های آماری، انجام آنها با نرم افزار SPSS و تفسیر خروجی های نرم افزار در نگرش دانشجویان به پژوهش می باشد. جامعه آماری دانشجویان رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری دانشگاه پیام نور آبادان در مقطع کارشناسی می باشند. به صورت تصادفی نگرش به پژوهش 40 دانشجو که در درس کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی در نیمسال اول سال تحصیلی 89-1388 ثبت نام کرده بودند پیش و پس از آموزش بررسی شد. برای سنجش نگرش از مقیاس نگرش به پژوهش استفاده گردید. این مقیاس شامل خرده مقیاس های نگرش به سودمندی برای حرفه، اضطراب، نگرش احساسات عاطفی مثبت به پژوهش، مرتبط بودن به زندگی و سختی پژوهش می باشد. از آزمون t زوجی برای پاسخ به سؤال های پژوهش استفاده گردید که نتایج نشانگر افزایش نگرش مثبت به پژوهش برای خرده مقیاس های نگرش به سودمندی برای حرفه، احساسات عاطفی مثبت به پژوهش و مرتبط بودن پژوهش به زندگی و همچنین مقیاس کلی نگرش به پژوهش بود. برای خرده مقیاس های نگرش به اضطراب و سختی پژوهش اختلاف
معنی داری پیش و پس از آموزش دیده نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Enhancing Statistical Skills with an Emphasis on SPSS Software on the Attitude of Social Science Students’ Toward Research

چکیده [English]

This study is a quasi experimental research with the purpose of studying the effect of enhancing statistical skills such as hypothesis testing and output interpretation, using SPSS software, on student's attitude toward research. The population was comprised of all the students of social science at Payam Noor University in Abadan. The attitude of 40 random students who had registered for the course of "computer application for social science" in the first semester of academic year 2009-10 was studied before and after the course. For this purpose, the Attitude Toward Research (ATR) scale was chosen. This scale includes five subscalesof usefulness of research, anxiety, positive feelings about research, life relevancy of research, and difficulty of research. Paired sample t-test was used to answer research questions. The results indicated significant increasing positive attitude for usefulness of research, positive feelings about research, life relevancy of research subscales, and total attitude toward research scale, while the attitude was not significantly positive for anxiety and difficulty subscales before and after instruction.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude
  • attitude change
  • Attitude Toward Research (ATR) scale