بررسی هزینه تحصیلی و صلاحیت علمی دانش آموختگان اعزامی به خارج در طول برنامه های اول ، دوم و سوم توسعه در آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی هزینه تحصیلی و صلاحیت علمی دانش آموختگان اعزامی به خارج  در مقایسه با دانش آموختگان همتراز داخل کشور در طول برنامه های اول و دوم و سوم توسعه بوده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی (اسنادی و پیمایشی) است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی با رتبه حداقل استادیار در دانشگاه های کشور که تعداد آن ها 13649 نفر، همچنین شامل کلیه اسناد و مدارک مربوط به اعزام دانشجو به خارج است و از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 386 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که روایی آن از طریق اخذ نظرات از متخصصان و پایایی آن با اجرای مقدماتی 30 پرسشنامه، محاسبه و ضریب آلفای آن 75/0 به دست آمده است. داده های به دست آمده ضمن توصیف، با توجه به هر یک از سوالات پژوهش، با استفاده از روش های آماری آزمون تحلیل واریانس، آزمون کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هزینه تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج در طول سه برنامه توسعه، بالاتر از دانشگاه های داخلی است و هزینه تحصیل در دانشگاه غیر دولتی داخل (دانشگاه آزاد اسلامی) پایین تر از دانشگاه های دولتی داخل و دانشگاه های خارج از کشور است. در خصوص صلاحیت های علمی-آموزشی بین دانش آموختگان داخل و خارج تفاوت چندانی وجود ندارد؛ در زمینه صلاحیت های علمی- پژوهشی و اجرایی، اعضای هیات علمی دانش آموخته خارج نسبت به دانش آموخته دانشگاه دولتی و غیر دولتی همتراز داخل کشور، رتبه بالاتری دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Cost of Education and Scientific Qualifications of the Foreign Scholarship Students during the First, Second, and Third Developing Plans in Higher Education

چکیده [English]

The main purpose of the research has been to investigate the cost of education and the scientific qualifications of graduates using foreign scholarship in comparison with their counterparts inside the country in the first, second, and third developing plans. The research methodology is descriptive (documental and survey type). The research population consisted of all members of faculty (totally 13649) with at least the academic status of assistant professor in all universities of Iran. The research sample (totally 386) was selected randomly out of the given population using multi-step cluster random sampling. The research tools were two researcher-made questionnaires whose validity was obtained by applying the experts' feedback, project reader and counsellor. The reliability of the tools was extracted by administering them to a sample of 30 subjects as pilot study and the obtained index was 0.75 for Chronbach's Alpha.  While the researcher followed the procedure of descriptive analysis, the obtained data resulting from administering the research tools based on the different items of the questionnaires were analyzed using the statistical methods of the test of Variance Analysis, Kroskal Valis. The results showed that the cost of education in well–established foreign universities in three developing plans is more than that in local universities and non–state universities (Azad Islamic University) in Iran. There is no such difference between students inside and outside regarding their educational–scientific qualifications. In comparison with the academic members graduated from state and non-state local universities in the same level, those graduated from foreign countries are more  qualified in the scientific, executive, and research fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign scholarship students
  • scientific qualifications
  • cost of education