تحلیل محتوای کتاب مهارت های اجتماعی-اقتصادی سال اول پیش‌حرفه‌ای دانش-آموزان کم توان ذهنی از منظر خوانایی با استفاده از تکنیک های خوانایی (روش کلوز، روش بررسی تصاویر، و روش بررسی پرسش ها) و نظرات دبیران این درس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کتاب درسی از جمله عناصر مهم در آموزش و برنامه درسی است که باید از نظر محتوایی دارای اعتبار باشد. پژوهش حاضر درصدد بررسی سطوح خوانایی کتاب مهارت های اجتماعی- اقتصادی دانش آموزان کم­توان ذهنی است. در پژوهش حاضر تلفیقی از روش توصیفی از نوع پیمایشی و روش تحلیل محتوا به کار گرفته شده است. جامعه آماری، محتوای کتاب مهارت های اجتماعی- اقتصادی، دانش آموزان کم توان ذهنی و دبیران این درس بودند. نمونه­گیری از متن به شیوه نمونه­گیری هدفمند و نمونه­گیری تصاویر از طریق نمونه­گیری تصادفی سیستماتیک بود و کلیه پرسشها، دانش آموزان و دبیران به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده­ها شامل آزمون کلوز، پرسشنامه نظرسنجی دبیران و فهرست بررسی تصاویر و پرسش ها بودند. ابزارهای پژوهش دارای روایی و پایایی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های خوانایی، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی استفاده شد.یافته ها نشان داد که میزان خوانایی متندر سطح آموزشی است. ضریب خوانایی تصاویر53/0 بود که دارای اعتبار بوده و مطلوب است. پرسش ها نیز از نظر موقعیت سوالات مطلوب بودند، زیرا ترتیب آخر، وسط و اول پاراگرف رعایت شده که سبب یادگیری موثر می شود. از نظر تداوم سوالات، میانگین فاصله سوالات، 86/4 جمله بود که این فاصله کمتر از حد مطلوب بود. یافته های نظرسنجی دبیران نشان داد که هرسه مورد اسناد (متن، تصاویر و پرسشها) در سطح آموزشی قرار دارند، و از نظر آماری تفاوت بین نظرات دبیران در خصوص سطوح خوانایی معنی دار بود (01/0=P). همچنین آزمون تعقیبی نشان داد که هرسه در سطح آموزشی قرار دارند. در کل خوانایی متن و تصاویر مطلوب، اما پرسش ها نیاز به اصلاح دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of “Socio-economic Skills” Book for Pre-Professional Mentally Retarded Students from Readability Perspective and the Teachers’ Opinion

چکیده [English]

Textbooks are regarded as important elements in learning and curriculum which should be valid in terms of content. This study aims at investigating the readability levels of “socio-economic skills” textbook which is designed for bradyphrenic students. The study was conducted by both descriptive and content analysis methods. The population of this study consisted of the bradyphrenic students and their teachers. The sampling method for the textbook was purposeful for the content and systematic for the pictures. All the items, students and their teachers were used as samples. The materials were cloze test, teacher’s attitude survey, pictures and items list. In order to analyze the data from readability tests, one-way analysis of variance and Post Hoc tests were used. The results showed that the amount of text and pictures coefficient of readability is 50.09 % and 53 % respectively. The order of items is appropriate with regard to the order of paragraphs so they cause better learning. The items continuation is 4.86 % so it is less than appropriate level. All of the texts, pictures and items are designed appropriately and the differences among the teacher’s ideas about the level of readability are statistically significant (P=0.01). In sum, the texts and pictures readability is suitable but the items require more corrections.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • readability
  • cloze method
  • items and figures analysis method
  • mentally retarded
  • socio-economic skills