رابطه بین سبک‌های مدیریتی و روش‌های تدریس معلمان کلاس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هفتم (مورد مطالعه: دبیرستان‌ های غیر دولتی پسرانه منطقه 1 آموزش‌ و پرورش شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک‌ های مدیریتی و روش‌ های تدریس معلمان کلاس با عملکرد تحصیلی دانش‌ آموزان پایه هفتم در دبیرستان‌ های غیر دولتی پسرانه دوره اول منطقه 1 آموزش‌ و پرورش شهر تهران صورت گرفت. این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی بوده و به ­روش پیمایشی اجرا شد. از کل جامعه آماری به­ تعداد 1045 نفری، 291 نفر به­ روش تصادفی­ خوشه‌ای به‌ عنوان نمونه انتخاب‌ شدند. 3 پرسشنامه استاندارد سبک‌های مدیریت لیکرت (1977)، روش‌های تدریس گراشا و ریچمن (1996) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور ‌(1994) به ­عنوان ابزار پژوهش استفاده شدند که روایی آن‌ ها در پژوهش‌ های متعددی تائید شده ­است. پایائی پرسشنامه‌ ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید؛ پایائی پرسشنامه سبک‌ های مدیریت با آلفای 920/0، پرسشنامه روش‌ های تدریس با آلفای 791/0 و پرسشنامه عملکرد تحصیلی با آلفای 963/0 تعیین گردید. برای تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات از آزمون‌ های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به‌ وسیله نرم‌ افزار spss استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین سبک‌های مدیریتی کلاس با عملکرد تحصیلی دانش‌ آموزان و بین روش‌ های تدریس معلمان کلاس با عملکرد تحصیلی دانش‌ آموزان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بررسی تأثیر هم­زمان دو متغیر سبک‌ های مدیریتی کلاس و روش‌ های تدریس معلمان با عملکرد تحصیلی دانش‌ آموزان نشان می‌دهد که 2/15 درصد از کل تغییرات عملکرد تحصیلی به‌ وسیله 2 متغیر مستقل تبیین­ شده و سبک‌ های مدیریت، بیش ­از متغیر روش‌ های تدریس بر عملکرد تحصیلی دانش‌ آموزان جامعه آماری تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Managerial Styles and the Teaching Methods of the Teachers with Academic Performance of the Students in Seventh Grade (Case study: Non-governmental high schools for boys, District 1 of Tehran Education)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Bani Jamali 1
  • Fatemeh Hamidifar 2
  • Baharak Shirzad Kobria 3
1 Master student, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between the managerial styles and the teaching methods of the teachers with the academic performance of the seventh- grade students in non-governmental high schools for boys in District 1 of Tehran Education. The present study is an applied-descriptive research that has been conducted by survey method. The statistical population of this study includes1045 seventh-grade students in non-profit high schools, junior high school, district 1 of Tehran Education, of which 291 people were selected as a statistical sample by cluster sampling method.  The research instruments are three standard questionnaires of Likert management styles, Gerasha and Richman teaching methods and Pham and Taylor academic performance. As the questionnaires are standard and their reliability has been confirmed in several researches, the questionnaires’ validity is also estimated by Alpha Korenbakh; the validity of management styles (0.920), teaching methods (0.791), and academic performance (0.963). For analyzing information, Pearson correlation coefficient and multivariate regression tests are used by SPSS software. The results showed that there is a significant and positive relationship between classroom management styles and students’ academic performance, and there is also a positive and significant relationship between classroom teaching methods and students' academic performance. Examining the simultaneous impact of the two variables, academic performance and teaching methods on students’ performance, showd that 15.2% of the total changes in academic performance is explained by these two independent variables. The highly variable management styles of teaching methods have an effect on academic performance of the students of the statistical population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Styles
  • Teaching Methods
  • Academic Performance
  • Seventh- Grade Students
  • District 1 Education
  • Tehran