ارائه و اعتبارسنجی الگوی شایستگی مدیران برای مدارس کارآفرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش کاربردی حاضر حاضر ارائه و اعتبارسنجی الگوی شایستگی مدیران برای مدارس کارآفرین است که به ­روش تلفیقی (کیفی_کمی) صورت گرفت. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی شامل برخی از صاحب‌ نظران و مدیران مدارس در زمینه کارآفرینی بودند که براساس اصل اشباع نظری تعداد 8 نفر به‌ صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش کمی پژوهش نیز پرسش‌ شوندگان شامل مدیران مدارس بودند که حجم نمونه با نرم‌ افزار Sample power 320 به تعداد نفر انتخاب شد. پرسشنامه محقق ساخته‌ به­ عنوان ابزار پژوهش براساس نتایج کیفی مرحله اول پژوهش طراحی شد. برای پایایی داده‌ها از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 86/0 حاصل شد. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش کدگذاری و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری با رویکرد Smart Pls استفاده گردید. یافته‌ ها نشان دادند که شرایط علّی (چشم‌ انداز، اهداف، مأموریت و ارزش‌ ها) بر شایستگی مدیران مدارس کارآفرین رابطه معناداری دارد (مقدار T به ­ترتیب برابر 075/0، 892/3، 153/2 و 888/2)، شرایط زمینه‌ای (شبکه ارتباطات و فرهنگ سازمانی) بر شایستگی مدیران مدارس اثرگذار است (مقدار T برابر 114/2 و 628/2)، شرایط مداخله‌ گر (ویژگی‌ های شخصیتی) بر شایستگی مدیران مدارس کارآفرین اثرگذار است (مقدار T 210/3)، شرایط زمینه‌ای (شبکه ارتباطات و فرهنگ سازمانی) بر راهبردها اثرگذار است (مقدار T برابر 805/2 و 048/3)، شرایط مداخله‌ گر (ویژگی‌ های شخصیتی) بر راهبردها اثرگذار است (مقدار T برابر با 588/7) و راهبردها بر مدیریت عملکرد اثرگذار است (مقدار T برابر 318/18). همچنین میزان شاخص GOF کلی برازش مدل نیز 534/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing and Validating a Competency Model for Principals of Entrepreneurial Schools

نویسندگان [English]

  • Marzieh Jamei 1
  • Yadollah Mehralizade 2
  • Nasrollah Ghashghaeizadeh 3
  • Mohammad Hosseinpour 4
1 PhD Student, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Professor, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran.
4 Associate Professor, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to present and validate the competency model for principals of entrepreneurial schools. The method of the present study was integrated (qualitative-quantitative) and applied in terms of purpose. In the qualitative part, the participants included some experts and school principals in the field of entrepreneurship. Based on the principle of theoretical saturation, 8 people were selected and interviewed by purposive sampling. In the quantitative part of the research, the respondents included school principals. Sample size was selected with Sample power 320 software. The research tool was a researcher-made questionnaire that was designed based on the qualitative results of the first stage of the research. Based on Cronbach's alpha coefficient, the reliability was estimated 0.86. To analyze the data in the qualitative part, the coding method was used and in the quantitative part, the structural equation method with the Smart Pls approach was used. Findings showed that causal conditions (vision, goals, mission, and values) have a significant relationship with the competence of entrepreneurial school principals; (T values ​​equal to 0.075, 3.892, 2.153 and 2.888, respectively), background conditions (network communication and organizational culture) affect the competence of school principals (T value equal to 2.114 and 2.628), interventionist conditions (personality traits) affect the competence of entrepreneurial school principals (T value 3.310), background conditions (communication network) And organizational culture) affected strategies (T value equal to 2.805 and 3.048), interventionist conditions (personality traits) affected strategies (T value equal to 7.588), and strategies affected performance management (T value equal to 318/18). Also, the overall GOF index of the fitting model was 0.534.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Schools
  • Principals
  • Competence
  • Educational Entrepreneurs
  • Entrepreneurial Managers