تدوین مدل راهبردهای ارتقاء کیفیت آموزش مجازی مدارس ابتدایی به شیوه سنتزپژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل راهبردهای ارتقاء کیفیت آموزش مجازی مدارس ابتدایی به­ شیوه سنتزپژوهی صورت گرفت. روش تحقیق به­ صورت کیفی و از نوع سنتزپژوهی است که با روش تحلیل محتوا به­ کمک فراترکیب صورت پذیرفته و از نظر هدف نیز کاربردی می­باشد. محیط پژوهش مشتمل بر کلیه مقالات معتبر در داخل و خارج از ایران طی 25 سال گذشته در رابطه با آموزش مجازی منتشر شده ­است. شیوه نمونه‌گیری پژوهش به ­روش هدفمند تا حد اشباع نظری داده‌ها می­ باشد. به‌گونه‌ای که مطالعه مقالات تا جایی ادامه یافت که داده‌های مکفی به ‌دست ‌آمدند؛ لذا 27 مقاله براساس ملاک‌های ورودی انتخاب شدند. شیوه تحلیل داده‌ها به‌صورت کدگذاری و طبقه‌بندی اطلاعاتی از پژوهش‌های انجام ­شده صورت گرفت. مرحله مذکور حاصل تحلیل محتوایی استقرایی و ترکیبی مقولات، نتایج و ترکیب‌ها می­باشد که نتیجه آن به صورت استخراج یک چهارچوب مفهومی در حوزه ارتقاء کیفیت آموزش مجازی حول 3 سطح فنی، آموزشی و ارزیابی قابل­ مشاهده است. نتایج حاصل­ شده بر ارتباط مقوله‌های یادگیری مستقل، یادگیری ارگانیکی، دسترسی فوری به سامانه، زمان‌بندی برنامه‌ها، آموزش چندرسانه‌ای، توسعۀ جعبه‌ابزارهای یادگیری، افزایش ظرفیت‌ها، نداشتن محدودیت یادگیری، ساده‌سازی فرایندهای یادگیری، بازنگری مکانیزم‌های یادگیری، ارزشیابی سازنده‌گرا و ارزشیابی همه‌جانبه با ارتقاء کیفیت آموزش مجازی با یکدیگر اشاره دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Quality Improvement Strategy Model for Virtual Education in Primary Schools through Research Synthesis

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghaedi Bardei 1
  • Javad Keyhan 2
1 PhD Student, Educational Management, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to develop a model of strategies to improve the quality of virtual education in primary schools through synthesis research. The research method is qualitative and is considered a synthetic research, which is done by content analysis with the help of meta-combination and is practical in terms of purpose. The research environment includes all authoritative articles related to virtual education inside and outside Iran during the last 25 years. The targeted sampling method of the research was done to the point of theoretical saturation of the data so that the study of the articles were pursued until sufficient data was obtained. Finally, 22 articles were selected based on input criteria. The method of the data analysis has been in the form of coding and classification of information from the conducted research that has been the result of inductive and combined content analysis of the categories, the results, and the combinations. The extraction of a conceptual framework in the field of improving the quality of virtual education has been around 3 technical, educational and assessment levels. The results of the study point out to the relationship between independent learning categories, organic learning, instant access to the system, program scheduling, multimedia training, the development of learning toolbox, capacity building, no learning limitations, simplification of learning processes, the revision  of learning mechanisms, constructive evaluation, comprehensive evaluation for improving the quality of e-learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Education
  • Quality Improvement Strategies
  • Technical Level؛ Educational Level
  • Assessment Level