ذهنیت فلسفی مدیران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی ذهنیت فلسفی مدیران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش را تمام مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و طبقه بندی تعداد 558 نفر از مدیران واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسشنامه محقق ساخته ذهنیت فلسفی است نتایج تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون پیگردی LSD  نشان داد که: 1- بین ذهنیت فلسفی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک منطقه تفاوت معنی دار وجود دارد. 2- میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 8  از مدیران مناطق 2، 3، 4، 5، 7 ،10 و منطقه 12 بزرگتر است و برعکس میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران سایر مناطق ذکر شده به همان اندازه از میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 8 کوچکتر است. میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 9 از مدیران منطقه 12 بزرگتر است. برعکس میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 12 به همان اندازه از مدیران منطقه 9 کوچکتر است. همچنین میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 11 از مدیران مناطق 2، 4، 5، 7 ،10 و 12 بزرگتر است و برعکس میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران سایر مناطق ذکر شده  به همان اندازه از میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 11 کوچکتر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical Mindedness of Managers in Islamic Azad University

چکیده [English]

The main purpose of the present research is to study the philosophical mindedness of managers in Islamic Azad University (IAU). The population of the study included all the IAU managers in different zones. 558 managers were randomly selected as the sample group. The research instrument was the researcher-made questionnaire of philosophical mindedness. The results of one-way ANOVA and Post Hoc LSD test indicated that 1) there is a significant difference between philosophical mindedness of the managers in IAU in different zones, 2) The philosophical mindedness mean index of the managers in zone 8 is larger than that among managers in zones 2, 3, 4, 5, 7, 10, and 12 while this index among managers in other zones is lower than zone 8. The philosophical mindedness mean index of the managers in zone 9 is larger than that among managers in zones while this index among managers in zone 12 is lower than that in zone 9. The philosophical mindedness mean index of the managers in zone 11 is larger than those in zones 2, 4, 5, 7, 10, and 12 while this index among managers in other zones is lower than that in zone 11.   
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophical mindedness
  • Islamic Azad University