بررسی تأثیر عدالت و تعهد سازمانی بر اثربخشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه یکی از موضوعات مهمی که سازمان‌ها با آن مواجه هستند عبارت  است از «چگونگی برخورد عادلانه سرپرستان با کارکنان سازمان»؛ درواقع این امر موجب گردیده تا افراد نسبت به سازمان تعهد داشته و آن را در جهت تحقق اهداف سازمانی کمک کنند. در این راستا هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و اثربخشی سازمان است. روش پژوهش به لحاظ هدف به­ صورت کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها به­ صورت توصیفی_پیمایشی می­باشد. جامعۀ آماری پژوهش متشکل از کلیۀ کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد تعداد 221 (N) است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد (n) 141 نفر محاسبه شد که انتخاب به ­روش نمونه‌گیری تصادفی ساده صورت گرفت. گردآوری داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه اثربخشی سازمانی تیسنگ (210) و عدالت سازمانی_تعهد سازمانی بیکر و همکاران (2006) انجام پذیرفت. همچنین تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 انجام شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان دادند که به ­ترتیب، رابطۀ مثبت و معناداری بین عدالت توزیعی و تعهد سازمانی، عدالت رویه‌ای و تعهد سازمانی و تعهد سازمانی و اثربخشی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد. درنهایت براساس نتایج به‌دست‌آمده، پیشنهاداتی همچون تأمین منابع مالی، سطح پرداخت عادلانه حقوق، افزایش پاداش‌های دریافتی به کارکنان، مشارکت فعال کارکنان در تصمیمات و روند اداره سازمان و بیان شفاف دیدگاه‌های کارکنان در حیطه شغلی و در چهارچوب مقرارت سازمان ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Justice and Organizational Commitment on the Effectiveness of the Employees in Islamic Azad University, Khorramabad Branch

نویسندگان [English]

  • Mahvash Hatami 1
  • mojtaba moazzami 2
1 PhD Student, Department of Higher Education Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof Higher Education Management, Department of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, one of the most important issues facing organizations is how to behave their employees justly. In other words, this issue has caused people to be committed to the organization and to help the achievement of the organizational goals. The general purpose of this study is to investigate the relationship between organizational justice and organizational commitment and the effectiveness of the organization. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of the study was all employees of Islamic Azad University, Khorramabad department (N = 221). The sample size was calculated based on Cochran's formula (n = 141) and was selected by simple random sampling. Data were collected using two questionnaires; organizational effectiveness Tseng (2010) and organizational justice - organizational commitment Baker et al. (2006). Data analysis was performed using SPSS22 software. The results of Pearson correlation coefficient showed that respectively there is a positive and significant relationship between distributive justice and organizational commitment. There is a positive and significant relationship between procedural justice and organizational commitment and also, there is a positive and significant relationship between organizational commitment and organizational effectiveness in the personnel of Khorramabad Islamic Azad University at the level of 99% confidence. Therefore, based on the obtained results, the following suggestions are proposed: providing financial resources, fair level of salaries, increasing the received rewards of the employees, active participation of employees in decisions and managerial process of the organization, and clear expression of employees' views in their work field and within the framework the rules of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • Organizational Commitment
  • Effectiveness
  • Azad University