واکاوی مولفه های مسئولیت اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش (مورد مطالعه: آموزش و پرورش استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار‌ گروه ‌علوم ‌تربیتی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف واکاوی مولفه های مسئولیت اجتماعی کارکنان آموزش و پرورش انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نظر شیوه اجرا، آمیخته(کیفی- کمی) و از نظر هدف پژوهشی کاربردی بود. در بخش کیفی پژوهش، مشارکت‌کنندگان 29 خبره در زمینه علوم اجتماعی و مدیریت بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بود و داده‌ها در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. برای اعتبار داده‌ها از نقادی اساتید و برای پایایی از ضریب توافق بین کدگذاران استفاده شد(86/0=CVR). در بخش کمی، جامعه آماری کارکنان اداری ادارات مختلف استان خوزستان(1350نفر) بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر یافته‌های کیفی بود و مقدار پایایی ابزار با آزمون آلفای کرونباخ (84/0) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای Spss19 و Amos24 انجام گرفت که شامل آماره‏های توصیفی و استنباطی(معادلات ساختاری) بود.
یافته‌ها: از دیدگاه خبرگان مسئولیت اخلاقی، اقتصادی، قانونی، استراتژیک، شفافیت ارائه و پاسخگویی به عنوان مؤلفه‌های اصلی مسئولیت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن نیز شامل آموزش کارکنان، رعایت منشورهای اخلاقی، ارائه خدمات ارزان، تدوین استانداردهای سازمانی، حمایت‌های مالی و فرامالی، تسهیل نیازها، تعهدپذیری و توجه به رشد خلاقیت و نوآوری کارکنان بودند. از بین مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی پاسخگویی با ضریب مسیر(85/0)، مؤلفه اخلاقی با (84/0) و مؤلفه قانونی با (81/0) به ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. آموزش کارکنان با ضریب مسیر (67/0)، تعهدپذیری (63/0) و رعایت ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی نیز(59/0) مهمترین عوامل بر مسئولیت اجتماعی بودند.
نتیجه‌گیری: عناصر مهم مسئولیت اجتماعی شفافیت و پاسخگویی و التزام بیشتر به هنجاررهای اخلاقی و قانونی است که با توانمندسازی و تقویت ارزش‌های اجتماعی، مسئولیت اجتماعی کارکنان بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Social Responsibility Components of Education Staff (Case Study: Education in Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • Habib Ghasemi 1
  • Gholamhosein Barekat 2
  • Faranak Omidian 3
1 PhD Student in Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

Objective: This study was conducted to investigate the components of social responsibility of education staff.
Method: The present study was mixed in terms of implementation method (qualitative-quantitative) and applied in terms of research purpose. In the qualitative part of the research, the participants were 29 experts in the field of social sciences and management who were selected by purposive sampling. The research tool was semi-structured interviews and data were analyzed at three levels of open, axial and selective coding. Professors' critique was used for data validity and agreement coefficient between coders was used for reliability (CVR = 0.86). In the quantitative part, the statistical population was the administrative staff of different departments of Khuzestan province (1350 people) that based on Krejcie and Morgan table, 384 of them were selected as a sample size by simple random sampling method. The research instrument was a researcher-made questionnaire based on qualitative findings and the reliability of the instrument was obtained by Cronbach's alpha test (0.84). Data analysis was performed using Spss19 and Amos24 software, which included descriptive and inferential statistics (structural equations).
Findings: From the perspective of experts in ethical, economic,legal, strategic responsibility, transparency of accountability and accountability as the main components of social responsibility and the factors affecting it, including staff training, compliance with ethical charters, providing cheap services, organizational standards, financial and extra-financial support , Facilitated the needs, commitment and attention to the growth of creativity and innovation of employees. accountability with coefficient of path (0.85), Staff training with path coefficient (0.67), commitment (0.63) and observance of social and moral values ​​(0.59) were the most important factors on social responsibility.
Conclusion: The important elements of social responsibility are transparency, accountability and greater commitment to ethical and legal norms, which improve the social responsibility of employees by empowering and strengthening social values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • education staff
  • accountability and transparency
  • socio-ethical values