ارائه مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه آموزش ابتدایی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی می­باشد. این پژوهش از نظر هدف به­صورت کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها به‌صورت ترکیبی، کیفی و کمی صورت گرفت که در بخش کیفی از تحلیل تماتیک و در بخش کمی از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم‌افزار SPSS بهره گرفته­شد. جامعۀ آماری عبارت­اند از مدیران و معلمان ابتدایی شهرستان بندر ماهشهر در سال 98_99 به تعداد 752 نفر که به‌منظور تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی شامل مصاحبۀ عمیق و بررسی اسناد و در بخش کمی شامل پرسشنامۀ محقق­ساخته می­باشند. یافته‌های به‌دست‌آمده از تحلیل تماتیک درمجموع 6 عامل اصلی و اثرگذار را به ترتیب نشان داد که عبارت­اند از آموزش‌های کارآفرینانه در ایران، توانمندی‌های کارآفرینانه در مدارس، آموزش در مدارس، کارآفرینی و ویژگی‌های شخصیتی، اهداف مطلوب در برنامۀ توسعۀ توانمندی‌های کارآفرینی، عوامل محیطی و توسعهُ توانمندی‌های کارآفرینی. همچنین یافته‌های به‌دست‌آمده از تحلیل عاملی که مشتمل بر 11 عامل و 111 گویه بود، نشان دادند که کلیه عوامل معنادار هستند. براساس نتایج پژوهش حاضر، بیشترین میزان واریانس استخراج‌شده مربوط به متغیر «نیازهای دانش­آموزان در توسعۀ توانمندی‌های آموزش‌های کارآفرینانه» و کمترین میزان مربوط به متغیر «نقش معلمان در توسعۀ توانمندی‌های کارآفرینی» می­باشد. درمجموع نتایج تحلیل عاملی به 4 عامل اصلی خلاصه شدند که عبارت­اند از نیازهای آموزشی متأثر از ابزارهای آموزشی و عوامل محیطی، موانع آموزشی و تحقق توسعۀ توانمندی دانش‌آموزان در فضای یادگیری مدارس، ابزار آموزشی و اهداف مطلوب و آموزش‌های کارآفرینی و آینده دانش­آموزان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of effective curriculum elements in the success of the elementary school system in Iran

نویسندگان [English]

  • Fariba Ahmadpour 1
  • Leyla Bahmaei 2
  • Gholam Hossein Barekat 3
1 PhD student, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Primary Education, Omidieh Branch, Islamic Azad University, Omidieh, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a model of curriculum elements that are effective in the success of the educational system. The nature of the research is qualitative in that the elements of the curriculum were identified and extracted using the method of content analysis and inductive method. The statistical population consisted of curriculum experts and primary school teachers across the country and 37 individuals were selected based on a targeted method. The research tool was a semi-in-depth interview that continued until the saturation stage. The validity of the study was confirmed by the auditing technique by the judges and the reliability coefficient (percentage of agreement observed) by the Holsti method (manual method). After coding and analyzing the data, 61 basic themes, 13 organizing themes and finally 3 comprehensive themes (excellent) were extracted, which are: the main elements of the curriculum (purpose, content, method, evaluation, budget); Sub-elements (educational space, equipment and educational resources, teaching time, practical experience of principals and teachers, student organizations) and hidden elements (individual differences of learners, social status of parents and schools, support factors). In the end, the research model was drawn based on comprehensive themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Entrepreneurship
  • Elementary schools