طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران با تأکید بر حالت نظارتی(مطالعه موردی مدیران دانشگاه پیام نور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران انجام شده ­است. محقق بدون دستکاری و مداخله در وضعیت موجود پژوهش، تنها به دنبال گزارش وضعیت حال حاضر براساس نظرات افراد مورد مطالعه می‌باشد؛ لذا جهت انجام پژوهش، از روش توصیفی_پیمایشی بهره گرفته ­شد. جامعۀ آماری شامل کلیه مدیران مراکز و واحدهای دانشگاهی پیام نور منطقه 5 (استان اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری) به تعداد 168 نفر می‌باشد. با توجه به محدود بودن جامعۀ آماری، حجم نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. به‌منظور تحلیل استنباطی داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از ابزار اندازه‌گیری، از روش آماری t تک متغیره (برای شناسایی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران) مرحلۀ پیمایشی تحقیق تکمیل گردید. درنهایت برای طراحی مدل عوامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران، از مدل معادلات ساختاری (Amos) استفاده شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، مدل ارائه شده براساس نظرات مدیران دانشگاه‌های پیام نور در قالب 16 عامل شامل خلاصه می­گردد که عبارت­اند از کمبود روحیۀ مشارکت‌پذیری، کمبود روحیۀ خود انتقادی، میل و گرایش به تمرکزگرایی، رجحــان رابطه بر ضابطه، بی‌ثباتی قوانین و مقررات، عدم ­تناسب اختیارات و مسئولیت‌های محوله، فقدان همدلی و صمیمیت، خیال‌پردازی و خودنمایی، تصور دارا بودن قدرت بی‌نهایت، تصور دارا بودن موفقیت نامحدود، استفاده از دیگران در جهت پیشرفت و ارتقای خود، خصومت نسبت به دیگران، عزت‌نفس، غرور سازمانی، ریاست‌طلبی و ساختار سازمان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining a Model of Influential Factors on Managers' Narcissism with Emphasis on Supervision (A Case Study of Payame Noor University Managers)

نویسندگان [English]

  • Anahita Fahim Talebi 1
  • Seyed Rasoul Aghdavood Jolfaei 2
  • Aliraza Shirvani Jozdani 3
  • Maryam Ghorbani 4
1 PhD student in Management, Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of present study is to identify the current process of Iran National Archives in the field of organizing and informing documents, and recognizing the current situation and its challenges in terms of designing ideal processes in this field according to existing requirements and rules.
Mixed method (qualitative and quantitative) was applied for this research. The qualitative part uses content analysis strategy, and in quantitative part survey strategy is used. In the qualitative phase, the current situation is identified and the design of the ideal processes are prepared through interview tools with archival national elites and in quantitative phase, the questionnaire is applied to inquire the experts whether the ideal designed processes cover the current situation in this field or not.
According to the response of experts, it was found that the ideal situation designed in the field of organizing, digitizing and informing documents for launching a comprehensive document management system, designed according to the same processes, covers the current situation and is not significantly different. Therefore, while confirming the designed ideal processes, the implementation of an integrated document management system in this organization is very necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narcissism
  • Managers
  • Organization
  • Organizational Performance