طراحی الگوی عناصر برنامه‌ درسی تاثیرگذار در موفقیت دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی عناصر برنامۀ درسی تأثیرگذار در موفقیت نظام آموزشی می­باشد. ماهیت پژوهش از نوع کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون و به شیوۀ استقرایی، عناصر برنامۀ درسی شناسایی و استخراج گردید. جامعۀ آماری متشکل از صاحب‌نظران برنامۀ درسی و معلمان مقطع ابتدایی سراسر کشور بوده که براساس روش هدفمند 37 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش مصاحبۀ نیمه‌عمیق بود که تا مرحلۀ اشباع ادامه داشت. روایی پژوهش از طریق تکنیک ممیزی کردن توسط داوران و ضریب پایایی (درصد توافق مشاهده‌شده) از طریق روش هولستی (روش دستی) تائید شد. پس از کدگذاری و تحلیل داده‌ها، 61 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان­دهنده و 3 مضمون فراگیر (عالی) استخراج شدند که عبارت‌اند از: عناصر اصلی برنامۀ درسی (هدف، محتوا، روش، ارزشیابی و بودجه)، عناصر فرعی (فضای آموزشی، تجهیزات و منابع آموزشی، زمان آموزش، تجربه عملی مدیران و معلمان و تشکل‌های دانش‌آموزی) و عناصر پنهان (تفاوت‌های فردی فراگیران، جایگاه اجتماعی والدین و مدارس و عوامل پشتیبانی). در پایان الگوی پژوهش براساس مضامین فراگیر ترسیم گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of effective curriculum elements in the success of the elementary school system in Iran

نویسندگان [English]

  • Farah Abbasi 1
  • Hamidreza Motamed 2
  • Alireza Ghasemizad 2
1 Doctoral student, Department of Educational Management, Kazerun branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a model of curriculum elements that are effective in the success of the educational system. The nature of the research is qualitative in that the elements of the curriculum were identified and extracted using the method of content analysis and inductive method. The statistical population consisted of curriculum experts and primary school teachers across the country and 37 individuals were selected based on a targeted method. The research tool was a semi-in-depth interview that continued until the saturation stage. The validity of the study was confirmed by the auditing technique by the judges and the reliability coefficient (percentage of agreement observed) by the Holsti method (manual method). After coding and analyzing the data, 61 basic themes, 13 organizing themes and finally 3 comprehensive themes (excellent) were extracted, which are: the main elements of the curriculum (purpose, content, method, evaluation, budget); Sub-elements (educational space, equipment and educational resources, teaching time, practical experience of principals and teachers, student organizations) and hidden elements (individual differences of learners, social status of parents and schools, support factors). In the end, the research model was drawn based on comprehensive themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • Elementary
  • Educational System
  • assessment