ادراک از محیط کلاس درس و رابطه آن با اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ ادراک از محیط کلاس با اشتیاق تحصیلی دانش­آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه می‌باشد. ماهیت و هدف این پژوهش از نوع کاربردی و روش گردآوری داده‌ها در آزمون فرضیه‌ها، یک تحقیق توصیفی و همبستگی بوده است. جامعۀ آماری این تحقیق شامل تمامی دانش­آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه می‌باشد که تعداد آن‌ها برابر با 12580 نفر بوده و با استفاده از جدول مورگان، تعداد 384 نفر به شیوۀ تصادفی ساده انتخاب‌شده‌اند. پرسشنامه‌های مورداستفاده در این تحقیق عبارت­اند از پرسشنامۀ ادراک از محیط کلاس جنتری گابل و ریزا (2002) با اعتبار و روایی 817/0، همچنین پرسشنامۀ اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد و پاریس (2002) با اعتبار و روایی 717/0. نتایج نشان داد که بین علاقه به محیط کلاس، چالش در محیط کلاس، انتخاب و لذت از کلاس با اشتیاق به تحصیل در بین دانش­آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه رابطۀ مثبت و معنا‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perception of the classroom environment and its relationship with students' academic motivation

نویسندگان [English]

  • Tayabah Hayrani 1
  • Faranak Mosavi 2
1 Master of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between perception of the classroom environment and academic achievement of high school students in Kermanshah. The present study is a descriptive and correlational study in terms of the nature and purpose of the applied research and in terms of data collection method for testing hypotheses. The statistical population of this study is all high school students in Kermanshah, the number of which is equal to 12580 people, using Morgan table, 384 people were selected by simple random sampling. The questionnaires used in this study are Gobel and Riza (2002) Gender Perception Perception Questionnaire with a validity of 0.817 and Fredericks, Bloomfield, Paris (2002) with a validity of 0.717. The results showed that there is a positive and significant relationship between interest in the classroom environment, challenges in the classroom environment, choice and enjoyment of the class and eagerness to study among high school students in Kermanshah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eagerness to study
  • interest
  • challenge
  • choice
  • pleasure
  • Kermanshah