بررسی رابطه مولفه‌ های آموزشی و مولفه‌ های مهارتی مورد نیاز رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران .

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند ، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه مؤلفه‌ های آموزشی و مهارتی مورد نیاز رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی اجرا شده ­است. ابتدا با استفاده از روش گراندد تئوری و مصاحبه با خبرگان، مؤلفه ­ها و شاخص‌ های پژوهش شناسایی­ گردید. در گام بعدی با استفاده از مؤلفه­ ها و شاخص‌ های شناسایی‌ شده، پرسشنامه کمی، تدوین و در بین نمونه­ آماری توزیع و جمع‌ آوری شد­ه ­است. پایایی ابزار پژوهش با توجه به مقدار آلفای کرونباخ، بزرگ‌تر از 7/0 برای تمامی مؤلفه‌ های پژوهش مورد تأیید قرار ­گرفت. جامعه­ آماری پژوهش عبارت است از تمامی اساتید خبره، شاغلین حرفه‌ ای، مدیران مالی شرکت‌ های بزرگ، تحلیل­گران مالی بورس اوراق بهادار و حسابداران و حسابرسان خبره که حدود 300 نفر برآورد گردید و نظرات 160 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کانونی­کالی استفاده شده ­است. یافته‌ های پژوهش نشان می­دهد که بین مؤلفه‌ های آموزشی حسابداری (مدیریت استراتژیک، مدیریت مالی و منابع، رهبری تیمی، تحلیل آماری، استاندارد ملی و بین‌ المللی و استاندارد قوانین و مقررات) با مؤلفه مهارت حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی با P-Value (05/0>P) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به یافته‌ های پژوهش، بین مؤلفه‌ های مهارت حسابداری (مهارت‌ های شخصیتی و ارتباطی، مهارت‌ های حسابداری، مهارت‌ های سرمایه‌گذاری و دانش مالی، دانش حسابرسی و خلاقیت) و مؤلفه­ آموزش حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی با P-Value (05/0>P) رابطه معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان­ می‌ دهند که بین مؤلفه‌ های آموزش حسابداری و مؤلفه‌ های مهارتی حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی، رابطه وجود دارد. این دو متغیر تنها یک نقطه­ کانونی قابل تفسیر و تأیید در بین خود دارند که مؤلفه ­­های استاندارد ملی و بین‌ المللی، استاندارد قوانین و مقررات و مهارت‌ های حسابداری بیشترین ارتباط را با این نقطه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between educational components and skill components required for accounting in Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rasouli 1
  • Habibollah Nakhaei 2
  • Ghodratollah Talebnia 3
  • Mohammad Hassan Ghanifar 4
1 Ph. D. Student in Accounting, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
3 Associate Professor, Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between educational components and skills components required in the field of accounting in Islamic Azad University. In this study, using the Grounded theory method and interviews with experts, the components and indicators of the research were identified. In the next step, using the identified components and indicators, a quantitative questionnaire was developed and distributed and collected among the statistical sample. The reliability of the research instrument was confirmed for all components of Cronbach's alpha with a value greater than 0.7. The statistical population of the study consists of all professional professors, professional employees, and financial managers of large companies, financial analysts of stock exchanges and certified public accountants and auditors. The opinions of 160 people were selected as a statistical sample. Pearson correlation test and canonical test were used to analyze the data.
Findings show that between the components of accounting education (strategic management, financial and resource management, team leadership, statistical analysis and financial and international standards - rules and regulations) with the component of accounting skills in Islamic Azad University There is a significant relationship. Also, according to the research findings, there is a significant relationship between the components of accounting skills (personality and communication skills, accounting skills, investment skills and financial knowledge, auditing knowledge and creativity) with the component of accounting education in Islamic Azad University.
The results of this study show that there is a relationship between the components of accounting education and the components of accounting skills in Islamic Azad University. These two variables have only one focal point that can be interpreted and verified between them. They have this point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Educational Components
  • Accounting Skills Components
  • Islamic Azad University