شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر رهبری فضیلت گرا (مورد مطالعه: واحد های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران .

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت آموزشی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیر گذار بر رهبری فضیل ت­گرا در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران پرداخته ­است. این پژوهش برحسب هدف از نوع بنیادی_کاربردی، برحسب نوع داده از نوع آمیخته (کیفی_کمی) و روش پژوهش از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان، متخصصین و افراد آگاه به امر در زمینه رهبری فضیل ت­گرا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد های شهر تهران می‌ باشند. برای تعیین نمونه بخش کیفی جامعه آماری از روش نمونه­ گیری غیر هدفمند استفاده ‌شده­ و بخش کمی شامل تمام اعضای هیأت­ علمی واحد های دانشگاه آزاد در شهر تهران به تعداد 2522 نفر بود که 350 نفر به‌ عنوان آزمودنی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ ها از ابزار های مصاحبه نیمه­ ساختار ­یافته و پرسشنامه محقق­ ساخته، استفاده شد. روایی و پایایی ابزار، مورد سنجش و تأیید قرار­ گرفت. روش تحلیل داده‌ ها در بخش کیفی، کد گذاری نظری برگرفته از روش نظریه‌ پردازی داده­ بنیاد بود. در بخش استنباطی و کمی برای پاسخ به سؤالات پژوهش از آزمون‌ هایی نظیر همبستگی پیرسون و آزمون تی­تک نمونه‌ ای بهره گرفته­ شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل مدیریتی، عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل زمینه‌ ای به­ عنوان ابعاد تشکیل ­دهنده رهبری فضیل ت­گرا هستند. همچنین مؤلفه‌ های تعهد سازمانی، جو سازمانی، راهبرد های مدیریتی به ­عنوان مؤلفه‌ های اثر گذار بر رهبری فضیلت­ گرا شناسایی شده و وضعیت تمام مؤلفه‌ های مذکور، مطلوب ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and evaluating the factors affecting virtuous leadership (Case study: Islamic Azad University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Jamileh khaton Cheraghi 1
  • Mehdi Shariatmadari 2
  • Fatemeh Hamidifar 2
  • Behzad Shoghi 3
1 PhD Student, Department of Higher Education Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 PhD in Educational Management, Department of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study has identified and evaluated the factors affecting virtuous leadership in the units of Islamic Azad University of Tehran. Research method in terms of purpose, basic-applied in terms of data type, mixed (qualitative-quantitative); According to the research method, it is a survey. The statistical population of the qualitative part of the study consisted of experts, experts and knowledgeable about the virtuous leadership in Islamic Azad University of Tehran Branches. Purposeful non-random sampling was used to determine the samples of this study and to determine this group of experts. The second group of the study population consisted of 2522 faculty members of all units of Azad University in Tehran province. 350 people were selected according to Krejcie and Morgan table (1970) and initially by stratified sampling. Semi-structured interview tools and a researcher-made questionnaire were used for data collection. validity and reliability of the instruments were measured and verified. The method of data analysis in the qualitative part of theoretical coding was based on the data theoretic method. In the inferential and quantitative part to answer research questions, one-sample t-test and exploratory factor analysis were also used. The results of the present study showed that organizational commitment, organizational climate, and management strategies were identified as influential components of virtuous leadership. The status of the identified components in this study was evaluated favorably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtuous leadership
  • Organizational Commitment
  • Organizational Climate
  • managerial strategies