طراحی و اعتبار سنجی منشور مسئولیت اجتماعی آموزش و پرورش خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد دزفول، دانشگاه ازاد اسلامی دزفول، دزفول، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبار سنجی منشور مسئولیت اجتماعی آموزش‌ و پرورش استان خوزستان صورت گرفت. جامعه آماری از کارکنان اداره آموزش‌ و پرورش استان خوزستان تشکیل ­شده و نمونه‌ گیری پژوهش در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفته ­است. به‌ منظور انتخاب نمونه‌ های مناسب در بخش کیفی، روش نمونه‌ گیری گلوله برفی برای انجام مصاحبه‌ های پژوهش به ­کار گرفته­ شد که با حصول اشباع، فرایند مصاحبه متوقف گردید و درنهایت با 21 نفر مصاحبه انجام شد. با توجه به گستردگی حجم جامعه در بخش کمی پژوهش، حجم نمونه براساس جدول مورگان، 385 نفر در­ نظر گرفته شده ­است. در این تحقیق به‌ منظور بررسـی روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای سنجش پایایی پرسشـنامه از روش آلفــای کـرونباخ در نرم افزار SPSS استفاده‌ شده که عدد 921/0 برای کل پرسشنامه به‌ دست‌ آمد. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ های پژوهش علاوه بر روش‌ های آمار توصیفی، از معادلات ساختاری، آزمون (توزیع) و تحلیل واریانس با استفاده از نرم‌ افزار آیموس استفاده شده ­است. براساس نتایج تحقیق، مهم‌ ترین ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان به ترتیب اولویت شامل رعایت منشور های اخلاقی، ارائه خدمات ارزان، میزان حمایت مالی/غیر مالی، رعایت قوانین و استاندارد های سازمانی، رعایت ملاک‌ ها و ارزش‌ های اجتماعی_اخلاقی، تسهیل نیاز ها، تعهد پذیری و مسئولیت، توجه به رشد اخلاقی و فراگیران می‌ باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating Social Responsibility Charter in Khuzestan Education Office

نویسندگان [English]

  • habib ghasemi 1
  • Gholamhosein Barekat 2
  • faranak omidian 3
1 PhD Student, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.
چکیده [English]

The present study has been compiled with the aim of designing and validating the Social Responsibility Charter in Khuzestan Education and Training office. The statistical population of the present study is the staff of Khuzestan education office. Statistical sampling of the present study has been done in two parts: qualitative and quantitative. In order to select suitable samples in the qualitative section, the snowball sampling method was used to conduct research interviews; achieving saturation in statistics, the interview process was stopped. Finally, 21 people were interviewed in this section. Considering the enormouse size of the population in the quantitative part of the study, 385 people were selected according to Morgan table. In order to analyze the reliability of the questionnair, content reliability and to test its validity Cronbach's alpha test in SPSS was used (0.921). To analyze the data in this research in addition to descriptive statistical methods, structural equations and variance analysis test were used by IMOS software. The results of the research show that the most important componants in social responsibility include: observing code of ethics, providing cheap services, financial / non-financial support, compliance with organizational rules and standards, compliance with socio-ethical standards and values, facilitating the needs, commitment and responsibility, paying attention to the moral growth of the learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charter
  • validation
  • Social responsibility
  • Khuzestan Education Office