تأثیر پیش‌ زمینه‌ های شکل‌گیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سلامت در ایران (موردمطالعه: استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین،ایران.

2 استادیار، گروه کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار،گروه کارآفرینی، واحد قزوین،دانشگاه آزاداسلامی،قزوین، ایران.

چکیده

گردشگری سلامت به‌صورت امروزی تقریباً موضوع جدیدی است که کشور های پیشرفته و در حال‌ توسعه به­ عنوان یک منبع درآمدی جدید در آن سرمایه‌ گذاری­ می‌کنند. کشور ایران نیز به دلیل امکانات پزشکی و شرایط منطقه‌ ای در کشور های همسایه، پتانسیل بالایی در این حوزه دارد؛ از این‌ رو هدف پژوهش حاضر، تحلیل پیش‌ زمینه‌ های شکل‌ گیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامد های گردشگری سلامت در ایران می‌ باشد. جامعه­ آماری پژوهش را جامعه­ متخصصان فعال در حوزه­ گردشگری سلامت استان کرمانشاه به تعداد 94 نفر تشکیل می‌ دهند که 75 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش با روش و پارادایمِ اثبات باوری و رویکرد قیاسی به روش پیمایش، اجرا شده ­است. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ ای محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه براساس نظر متخصصان، و روایی سازه نیز براساس تحلیل عاملی­ تأییدی،­ تأیید شده و با آزمون آلفای کرونباخ، پایایی آن نیز تائید گردید. برای تجزیه‌ و تحلیل داده از الگوی معادلات ساختاری با روش PLS به کمک نرم‌افزار Smart-PLS استفاده­شد که نتایج آن نشان ­می‌دهد پیش‌ زمینه‌ های شکل‌ گیری اکوسیستم کارآفرینی بر شکل‌ گیری اکوسیستم، و شکل‌ گیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامد های گردشگری سلامت مؤثر است. همچنین پویایی‌ های کسب‌ و کار منطقه‌ ای در استان کرمانشاه، بر پیامد های گردشگری سلامت مؤثر می­باشد. درنهایت پویایی‌ های کسب‌ و کار منطقه‌ ای در رابطه میان شکل‌ گیری اکوسیستم کارآفرینی و پیامد های گردشگری سلامت نقش تعدیلی ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the antecedent of the formation of entrepreneurial ecosystem on the consequences of health tourism in Iran (Case study: Kermanshah province)

نویسندگان [English]

  • Nahid Jalilian 1
  • Bijan Rezaei 2
  • Ali Badizadeh 3
1 Phd in Entrepreneurship.Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor. Enterpreneurship Department, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor. Department of Enterprenurship,,,Qazvin Branch,,Islamic Azad University, , Qazvin,, Iran.
چکیده [English]

Health tourism is almost a new topic today, and developed and developing countries are investing in it as a new source of income, and Iran has a high potential in this, both because of its medical facilities and because of regional conditions and neighboring countries. Therefore, the purpose of this study is to analyze the background of the formation of entrepreneurial ecosystem on the consequences of health tourism in Iran. The statistical population of the study is 94 people active in the field of health tourism in Kermanshah province, of which 75 people were selected as a statistical sample. This research has been carried out with the method and paradigm of proof of belief and deductive approach by survey method. The research tool was a researcher-made questionnaire that the face and content validity of the questionnaire was confirmed based on experts' opinions and the construct validity was confirmed based on confirmatory factor analysis and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. For data analysis, the structural equation model with PLS method was used with the help of Smart-PLS software, the results of which show that the background of entrepreneurial ecosystem formation is effective on ecosystem formation. The formation of the entrepreneurial ecosystem has an impact on the consequences of health tourism. Also, regional business dynamics in Kermanshah province affect the consequences of health tourism. Finally, regional business dynamics play a moderating role in the relationship between the formation of the entrepreneurial ecosystem and the consequences of health tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Ecosystem
  • Health Tourism
  • Medical Tourism
  • Kermanshah Province