بررسی جنسیت، فناوری اطلاعات و ارائه راهنما برای توسعه آن در دانشگاه‌ آزاد اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، به بررسی جنسیت، فناوری اطلاعات و ارائه راهنما برای توسعه آن در دانشگاه­ آزاد اسلامی ایران[1] پرداخته شده و اهداف اصلی به بررسی نقش استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه دیدگاه نمونه‌های مؤنث و مذکر در استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی معطوف است.طرح پژوهش حاضر توصیفی، از نوع زمینه­یابی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل تمامی کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی می­باشند که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، به عنوان واحد نمونه­گیری مدنظر قرار گرفتند که تعداد آن‌ها 109 نفر (66 نفر رسمی و 43 نفر قراردادی) می‌باشند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که دارای روایی و اعتبار مطلوب (88/0=α) می باشد. لازم به ذکر است، با استفاده از مدل آماری t  تک‌گروهی و t دو گروه مستقل، به آزمون سؤال‌های پژوهش پرداخته شد. در نهایت، یافته­های پژوهش نشان داد :1- مردان بیشتر از زنان به نقش استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی اعتقاد دارند و به آن می‌پردازند. 2- کارشناسان نقش استفاده از فناوری اطلاعات را بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی، در حد متوسط (یا مورد انتظار) می‌دانند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender and Information Technology: Suggestions to Encourage the Use of IT in Islamic Azad University in Iran

چکیده [English]

This research attempts to explain the relation between gender and use of information technology and introduce a way to develop the use of information technology in Islamic Azad University in Iran. The goal of the study has been focused on comparison between men and women and the amount of information technology (IT) usage and also investigating the effect of IT among experts in Islamic Azad University. The design of the present study was a descriptive survey. The population comprised of all of the experts in Islamic Azad University in Islamshahr (N=109) who were selected through availability sampling. The instrument was a researcher-made questionnaire with desirable validity and reliability (α=0/88). Data analysis was done using one sample t-test and independent groups t-test. Finally, the findings of the research showed that men more than women use the information technology. Also, the use of IT in Islamic Azad University is considered to be average (or as was expected) by experts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • information technology
  • experts
  • development