بررسی رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی منطقه 4 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، «بررسی رابطه ابعاد اصلی سازمان یادگیرنده بر اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی منطقه 4» می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- پس‌رویدادی می‌باشد که جامعه آماری آن 993  نفر با استفاده از جدول مورگان 300  نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری این پژوهش پرسشنامه‌های محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ سازمان یادگیرنده 95/0 و اثربخشی مدیران 89/0 بدست آمده است. ابعاد اصلی سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی منطقه 4 شهر تهران شامل: 1. مهارت شخصی، 2. الگوهای ذهنی،
3. چشم‌انداز مشترک، 4. یادگیری سیستمی، 5. تفکر سیستمی می‌باشد. وضع موجود ابعاد سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی منطقه 4 شهر تهران در مؤلفه‌های الگوهای ذهنی و تفکر سیستمی کمی پایین‌تر از حد متوسط بوده و در سطح 05/0 معنادار نمی‌باشد ولی سایر مؤلفه‌ها مهارت‌های شخصی، یادگیری سیستمی و چشم‌انداز مشترک در حد متوسط یا کمی بالاتر از متوسط می‌باشد. هرچه الگوهای ذهنی بیشتر شود، رهبری معلمان افزایش خواهد یافت. بین چشم‌انداز مشترک و رهبری معلمان رابطه وجود ندارد. بین چشم‌انداز و اداره امور مدرسه و بین یادگیری سیستمی و اداره امور مدرسه و تفکر سیستمی و رهبری معلمان رابطه وجود ندارد. بین تفکر سیستمی با برخورد شایسته با معلمان و مهارت در ارزشیابی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. هرچه یادگیری سیستمی بیشتر شود رهبری معلمان افزایش خواهد یافت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Aspects of Learner Organization and the Effectiveness of the Principals in Junior High Schools

چکیده [English]

The present study was to do a survey on the relationships between the aspects of learner organization and the effectiveness of the junior high school’s principals in District 4 in Tehran. The research is a descriptive and post hoc study. Its population included 993 managers. According to Morgan sampling table, 300 received two questionnaires with Chronbach alpha of 0.95 for learner organization questionnaire, and 0.89 for the questionnaire for effectiveness of principals. The main aspect of learner organization in junior high schools of district 4 in Tehran consisted of personal skill, mental patterns, common perspective, systematic learning, and systematic thought. The current state of the aspects of learner organization in junior high schools of district 4 in Tehran, i.e., mental pattern and systematic thought, are at lower level than the average and is not at 0.05 level of significance. Other aspects, i.e., personal skill, systematic learning, and common perspective, are at the medium level or a little higher. The more the mental patterns, the more leadership teachers have. Also, there is no relationship between common perspective and teachers’ leadership. At the same time, there isn't any relationship between common perspective and management of school affairs, and between systematic thought and management of school affairs. No relationship is considered between systematic thought, the appropriate behavior with teachers, and the ability to evaluate. Moreover, the more systematic learning occurs, the higher teacher management would be.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • learner organization
  • Effectiveness
  • personal skill
  • mental patterns