بررسی ماهیت تجربه زیسته مدیران در آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 استادیار علوم تربیتی، گروه مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ، ایران

3 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن،ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی ماهیت تجربه زیسته مدیران در آموزش و پرورش ایران می پردازد. این تحقیق در زمره تحقیقات کیفی است که با شیوه پدیدار شناختی از نوع تجربه زیسته صورت پذیرفته است. روش گردآوری اطلاعات به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده که هر مصاحبه بین 30 تا 45 دقیقه به طول انجامیده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیر احتمالی و هدفمند به روش گلوله برفی و قاعده اشباع استفاده شد لذا با تعداد 8 نفر از مدیران مدارس مصاحبه صورت پذیرفت و اشباع داده ها حاصل شد . این پژوهش به بررسی روایت های تعدادی از مدیران آموزش و پرورش و تجربه زیسته آنان در طول دوران مدیریتشان پرداخته است. پژوهش مورد نظر روایی است و به انگاره تحقیقات کیفی و تفسیر گرایانه تعلق دارد. منبع داده‌های این پژوهش از تجربه زیسته ی مدیران با سابقه در طول مدیریت آنان در آموزش و پرورش به دست آمد. در واقع نتایج نشان داد که مدیران آموزش و پرورش با داشتن توان مدیریتی بالا، اشراف کامل نسبت به وجوه ممیزه دانش آموزان استثنایی در مقایسه با دانش آموزان مدارس عادی، پروراندان برخی صفات در خود به عنوان ضرورت های فردی، قدرت به کارگیری تجارب خود در دوران مدیریتی می توانند مدیران توانمند و لایقی برای آموزش و پرورش تلقی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the nature of lived experience of managers in Iranian education

نویسندگان [English]

  • Zahra Etehad 1
  • Javad Soleymanpoor 2
  • Ali Khalkhali 3
1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Assistant Professor of Educational Sciences, Department of Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 Associate Professor of Educational Management, Department of Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

This study examines the nature of the lived experience of the principals in the schools of the ministry of education in Iran. Appreciating the experience of the principals in the management of schools will open a new horizon for educational administration on which the conceptual model of educational administration, policies, and strategic and operational programs will be developed by managers of organization.  This research is qualitative that have been done with the phenomenological method of lived experience. The data collection method was semi-structured; each interview lasted between 30 and 45 minutes. Nonprobability and purposive sampling by snowball method and saturation rule was applied for this research through interviews with 8 school principals. This study examines the narratives of a number of exceptional school principals and their lived experiences during their administration. The research in question is narrative and is considered ​​qualitative and interpretive research. The source of the data in this study is the lived experience of these eight managers during their management period. Data analysis showed that exceptional school principals with high managerial ability possess thorough knowledge about the distinctive qualities of exceptional students compared with ordinary students. Developing some positive personal traits and using their managerial experiences would render them into capable and competent principals for exceptional schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived experience
  • principals
  • education
  • exceptional students
  • phenomenology