بررسی راه های ایجاد و تقویت مشارکت مردم در آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی راه های ایجاد و تقویت مشارکت مردم در آموزش و پرورش با روش پیمایشی اجرا گردیده است. حجم جامعه آماری این تحقیق همه مدیران مدارس به تعداد 927 نفر و کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان 884  نفر و اولیای دانش آموزان به تعداد 153126 نفر و حجم نمونه آماری به کمک جدول تعیین حجم نمونه مورگان در هر یک از طبقات یاد شده به ترتیب عبارتند از  269 نفرمدیر، 265 نفر کارمند و 192 (2÷384 ) نفر ولی دانش آموز که با روش تصادفی طبقه ای  انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته که دارای 48 سوال پنج گزینه ای با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت تهیه گردید. روایی پرسشنامه توسط بیست نفر از صاحب نظران بررسی شد و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرانباخ محاسبه و ضریب پایایی72/0 به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که مهمترین راه های ایجاد و تقویت مشارکت مردم در آموزش و پرورش می تواند در شش قلمرو شامل: امور مربوط به آموزش و تدریس، امور مربوط به دانش آموزان، امور مربوط به کارکنان، رابطه مدرسه با جامعه، تجهیزات و امکانات مورد نیاز و امور مالی و اداری واحدهای آموزشی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies to Initiate and Improve Public Participation in Education

چکیده [English]

The purpose of the study was to identify the strategies to increase the public participation in education by using survey method. The population of the study included 927 school managers, 884 staffs of ministry of education in Semnan province, and 153126 students. According to Morgan sampling table, 269 managers, 265 staffs, and 192 (384/2) students’ parents were actually selected. The research instrument was a researcher-made questionnaire which consisted of 48 items in Likert scale. The validity of the instrument was examined by 20 experts, and its reliability was calculated by Cronbach Alpha method to be 0.72. The results of the study showed that the most important strategies to improve public participation in education can be listed in six areas. These areas include teaching, staffs’ affaires, students’ affaires, financial problems, school-society relationship, facilities and equipment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • School Managers
  • students’ parents
  • staffs of ministry of education