بررسی مهارت‌های ارتباطی در رفتار کلاسی معلمان و رابطة آن با درصد قبولی دانش‌آموزان دبیرستان های شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف کلی از این پژوهش بررسی چگونگی استفاده معلمان از مهارت­های ارتباطی در برخورد با
دانش­­آموزان و رابطة آن با درصد قبولی دانش­آموزان می­باشد. نمونة آماری این پژوهش، 79 نفر از دانش­آموزان مقطع متوسطة شهر تهران و 67 نفـر از معلمان آن­ها در سال تحصیلـی 88-1387 می­باشد که به روش تصادفی چند مرحله­ای انتخـاب شده­اند. در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشـی استفاده شده است و ابزار اندازه­گیری، پرسشنامة محقق ساخته­ای است که بر اساس مهارت­های ارتباطی برگرفته از ویژگی­های اثربخشی ارتباطات میان­فردی (گشودگـی، همدلـی، حمایتگـری، مثبت­گـرایی و تساوی)، تنظیم شده است و شامل 49 عبارت می­باشد. اعتبار پرسشنامه بر پایة آلفای کرونباخ برابر 959/0 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از جدول فراوانی، آزمون تفاوت میانگین  برای دو گروه مستقل، آزمون همبستگی، و جدول توافقی، تحت نرم­افزار SPSS استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان داد که بین نظر معلمان و دانش­آموزان در مورد استفادة معلمان از مهارت­های ارتباطی تفاوت معناداری وجود دارد.  همچنین معلمان زن نسبت به معلمان مرد  در  استفاده از مهارت­های ارتباطی به نحو بهتری عمل می­کنند و درصد قبولی دخترها نسبت به پسرها بالاتر است. همچنیـن بین استفـادة معلمـان از مهـارت­های ارتباطی و درصد قبولی دانش­آموزان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Communication Skills of Teachers’ Class Behavior and its Relationship with Students’ Pass Rate

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate how teachers use communication skills in their interaction with students and its relationship with students’ pass rate. The sample of the research included 79 first grade high school students from Tehran and 67 of their teachers in 2008-2009 academic year which was randomly chosen through high schools of Tehran. In this descriptive research, data were collected using a researcher-made questionnaire which was made based on effective traits of interpersonal relationship (openness, empathy, supportiveness, positivism and equality), for both teachers and students and included 49 items. The reliability of the questionnaire based on Cronbach alpha was obtained 0.959. Frequency table, independent-samples t-test, Pearson’s correlation coefficient r, and Chi Square were used in SPSS software for analyzing the data. The research results show that there is a meaningful difference between teachers’ and students’ opinion regarding teachers’ use of communication skills. Also, female teachers use communication skills in a better way than male teachers and girls pass rate is more than boys. Furthermore, there is a meaningful positive correlation among teachers using communication skills and students pass rate.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication skills
  • class behavior
  • teachers
  • Students
  • pass rate