بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینانه منابع انسانی بر برند شهری با هدف ایجاد درآمد پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی ، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نقشی است که شخصیت کارآفرینانه مدیران شهری می تواند در مدل برند شهری ایفا نماید تا ازآن طریق شهر از درآمد جذب گردشگر خارجی و داخلی بهره مند شود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران شهرداری در دو سطح عالی و عملیاتی، اعضای شورای شهر و مسئولان اداره میراث مرتبط با بخش گردشگری در استان مازندران بودند. نمونه گیری به روش هدفمند (قضاوتی) در سه شهر آمل ، بابل و محمودآباد صورت گرفت. ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بود و برای اطمینان از روایی آن علاوه بر نظرات اساتید و مدیران شهری خبره، از میانگین واریانس استخراجی نیز استفاده شد و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ ، ضریب ترکیبی و پایایی درونی استفاده گردید. در این پژوهش از 2 پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه اول که جهت بررسی شخصیت کارآفرینانه منابع انسانی می باشد که توسط مدیران عالی شهرداری و اعضای شورای شهر پاسخ داده شد وپرسشنامه دوم که جهت بررسی وضعیت برند شهری طراحی گردید توسط مدیران عملیاتی شهرداری و مسئولان اداره میراث مرتبط با حوزه گردشگری پاسخ داده شد. جهت تعیین درجه تناسب مدل مفهومی از روش معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و از نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 استفاده و برازش مدل مفهومی پژوهش با موفقیت آزمون ویافته ها نشان داد که روابط معنی داری بین متغیرهای شخصیت کارآفرینانه منابع انسانی ، برند شهری و درآمد پایدار وجود داشته و مدل مورد ادعا نیز از برازش مناسبی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of human resources entrepreneurial personality on the city brand with the aim of creating a sustainable income

نویسندگان [English]

  • bahram ebrahimi 1
  • Mojtaba Tabari 2
1 PhD Student in Public Administration, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Ghaemshahr, Iran
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role that the entrepreneurial personality of city managers can play in the city brand model through which the city benefits from attracting foreign and domestic tourists. The statistical population in this study included all municipal managers at both senior and operational levels, members of the city council and officials of the heritage department related to the tourism sector in Mazandaran province. Purposeful (judgmental) sampling was performed in three cities of Amol, Babol and Mahmoudabad. The research tool included a library study and a researcher-made questionnaire, and in order to ensure its validity, in addition to the opinions of expert city managers, the mean of extracted variance was also used. Cronbach's alpha, combined coefficient and internal reliability were used to determine the reliability. In this study, two questionnaires were used. The first questionnaire was to examine the entrepreneurial personality of human resources, which was answered by senior municipal managers and members of the city council, and the second one which was designed to assess the status of the city brand, was answered by municipal operational managers and officials of the heritage department related to the tourism sector. To determine the degree of fit of the conceptual model, the structural equations method using the partial least squares method and Smart PLS 3 software were used. Fitting the conceptual model of the research with the success of the test and the findings showed that there were significant relationships between the variables of entrepreneurial personality of human resources, city brand and sustainable income. Therefore, the claimed model has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial personality of human resources
  • urban brand
  • sustainable income

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 13 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 02 خرداد 1400