مهم ترین مولفه های یک مدل اثر بخش برای مدیران دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین مهم ترین مولفه های یک مدل اثربخش برای مدیران دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان می باشد. روش تحقیق پیمایشی از نوع اکتشافی- تاییدی بود. جامعه آماری بخش کیفی تحقیق شامل 11 نفر از خبرگان و کارشناسان رشته‌ی علوم تربیتی و مدیریت آموزشی و جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان به تعداد 411 نفر (211 مرد و 200 زن) بود. برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از آزمون کوکران، تعداد 199 نفر (102 مرد و 97 زن) به عنوان نمونه آماری تعیین و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک دو نرم‌افزار SPSS و LISREL صورت پذیرفت. روایی ابزار داده‌ها به تایید خبرگان و کارشناسان رسید و پایایی آن نیزبا آزمون آلفای کرونباخ 96/0 بود. نرمال بودن جامعه آماری به وسیله‌ی آزمون چولگی سنجیده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم ترین مولفه های یک مدل اثربخش برای مدیران دوره دوم متوسطه عبارتند از : 5 مولفه (مهارت‌های کاربردی، مهارت‌های مدیریت و رهبری، توانایی های هوشی و فکری، توانایی‌های شخصیتی و مهارت‌های ارتباطی) دارای برازش مناسب در بین مدیران مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The most important components of an effective model for secondary school principals in Lorestan province

نویسندگان [English]

  • Mehrdad AliPanah 1
  • Ebrahim Poorhoseini 2
  • Hosein Mehrdad 2
1 PhD Student in Educational Management, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to determine the most important components of an effective model for secondary school principals in Lorestan province. The research method was exploratory-confirmatory survey. The statistical population of the qualitative part of the research included 11 experts in the field of educational sciences and educational management and the statistical population of the quantitative part included all principals of secondary schools in Lorestan province with 411 people (211 men and 200 women). To determine the sample size, using Cochran's test, 199 people (102 males and 97 females) were selected as a statistical sample and selected by random cluster sampling. Data analysis was performed using SPSS and LISREL software. The validity of the data tool was confirmed by experts and its reliability was 0.96 by Cronbach's alpha test. The normality of the statistical population was measured by skewness test and confirmatory factor analysis and structural equations (path analysis) were used to analyze the data. The results showed that the most important components of an effective model for secondary school principals are: 5 components (practical skills, management and leadership skills, intelligence and intellectual abilities, personality abilities and communication skills) with a good fit among school principals The second is secondary education in Lorestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skills (applied
  • communication
  • management and leadership)
  • intelligence and intellectual abilities
  • personality abilities
  • effectiveness model