سلامت سازمانی مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی سلامت سازمانی مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش را تمام کارمندان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و طبقه بندی تعداد 558 نفر از کارمندان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسشنامه سلامت سازمانی OHI است که روی  کارکنان اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون پیگردی LSD نشان داد که: 1- بین سلامت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک منطقه تفاوت معنی دار وجود دارد، 2- نتایج آزمون پیگردیLSD نیز حاکی از این است که میانگین نمره سلامت سازمانی منطقه 3 از منطقه 2بزرگتر است. برعکس نمره سلامت سازمانی منطقه 2 به همان اندازه از منطقه 3 کوچکتر است. میانگین نمره سلامت سازمانی منطقه 4 از مناطق 5، 6، 7، 9، 10 و12  بزرگتر است و برعکس نمره سلامت سازمانی سایر مناطق ذکر شده به همان اندازه از نمره سلامت سازمانی منطقه 4 کوچکتر است. میانگین نمره سلامت سازمانی منطقه 8  از مناطق 2، 3، 5، 6، 7،9 ،10و 12 بزرگتر است و برعکس نمره سلامت سازمانی سایر مناطق ذکر شده به همان اندازه از نمره سلامت سازمانی منطقه 8 کوچکتر است. میانگین نمره سلامت سازمانی منطقه 11 از مناطق 5، 6، 7، 9، 10 و12 بزرگتر است و برعکس نمره سلامت سازمانی سایر مناطق ذکر شده به همان اندازه از نمره سلامت سازمانی  منطقه 11 کوچکتر است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Health in Islamic Azad University Zones

چکیده [English]

The main purpose of the present study is to study the organizational health among different zones of the Islamic Azad University (IAU). The population of the study was comprised of all the IAU staffs. 558 participants were selected using stratifies random sampling. The research instrument was Organizational Health Inventory (OHI) which was administered on the participants. The results of one-way ANOVA and LSD follow-up test indicated that 1) there is a significant difference between organizational health indices in different zones, 2) The LSD follow-up test shows that the mean index of organizational health in zone 3 is more than of zone 2. The organizational health index in zone 4 is more than that in zones 5, 6, 7, 9, 10, 12 as small as that in zone 3 while the indices in other zones are smaller than zone 4. The mean index of zone 8 is larger than that in zones 2, 3, 5, 6, 9, 7, 10, 12. The mean index of zone 11 is more than that in zones 5, 6, 7, 9, 10, 12 while that index in other zones is smaller than that in zone 11.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational health
  • Islamic Azad University