تأثیر تعاملی ویژگیهای شخصیتی و یادگیری خودنظم- داده شده بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور واحد ماکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش تأثیر تعاملی ویژگی های شخصیتی و یادگیری خودنظم- داده شده بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور واحد ماکو مورد بررسی قرار گرفته  است. جامعه آماری پژوهش حاضر را همه دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور مرکز ماکو، تشکیل می دهد. در تحقیق حاضر حجم گروه نمونه  با استفاده از فومول کوکران انتخاب شده است که تعداد آن 385  نفر می باشد. و از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق، با توجه به اهداف، ماهیت و موضوع پژوهش و نیز امکانات اجرایی پژوهشگر، از نوع پیمایشی (زمینه یابی) مقطعی و همبستگی (رگرسیون) و ابزارهای گردآوری اطلاعات، پرسشنامة شخصیتی NEO و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری می باشد. یافته های پژوهش نشان دادکه: از بین هر یک از متغیرهای مربوط به صفات شخصیت (روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، با وجدان بودن) و یادگیری خود - نظم‌داده شده (راهبردهای شناختی سطح بالا، راهبردهای شناختی سطح پایین، خود- نظم دهی، خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی، اضطراب امتحان) متغیرهای راهبردهای شناختی سطح بالا-خودکارآمدی، اضطراب امتحان وارد مدل شده اند؛ که R آنها معنی دار می باشد. در صفات شخصیت بین دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور واحد ماکو تفاوت معنی دار وجود ندارد. در یادگیری خود- نظم‌داده شده بین دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور واحد ماکو تفاوت معنی دار وجود ندارد. در یادگیری خود-نظم ‌داده شده (راهبردهای شناختی سطح پایین- ارزش گذاری درونی- اضطراب امتحان) بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور واحد ماکو تفاوت معنی دار وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive Effect of Personality Traits and Self-regulated Learning on Academic Achievement of Students of Islamic Azad and Payame Noor Universities in Maku

چکیده [English]

This research investigated the personality traits and self-regulated learning and their interactive effect on the academic achievement of all students of Islamic Azad University (IAU) Maku Branch and Payame Noor university .The subjects were 385 students who were selected using stratified random sampling based on Cochran formula. The research methods were cross-sectional, survey, and correlation. To collect data, NEO personality questionnaire and MSLQ questionnaire were administered. The results of the study showed that out of all the variables related to personality traits (i.e., neuroticism, extroversion, openness to experience, agreeableness, conscientious) and self-regulated learning (i.e., high-level cognitive strategies, low-level cognitive strategies, self-regulation. internal evaluation, test anxiety) whose effects are investigated on the academic achievement, only three variables of high level cognitive strategies, self-efficacy, and test anxiety are statistically significant and enter the model. Furthermore, there is not any significant difference between the variables of personality traits and self-regulated learning among students in IAU and Payame Noor universities of Maku. However, there is a significant difference between girl and boy students of these universities in three variables of low-level cognitive strategies, internal evaluation, and test anxiety.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • self regulated learning
  • Academic Achievement