روابط ساختاری بین سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی روابط درونی بین سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس انجام گرفت. به این منظور یک نمونه 133 نفری از  دانشجویان ترم اول رشته کامپیوتر در مقطع کاردانی به طور خوشه ای انتخاب شدند و بعد از شش هفته آموزش به پرسشنامه TAM،که از پژوهش های گاردنر و آموروسو (2004) و کلوپینگ و مک کنی (2004) اقتباس شده بود، پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که ضریب مسیر سهولت ادراک شده کاربرد اینترنت بر سودمندی ادراک شده اینترنت، ضریب مسیر سودمندی ادراک شده اینترنت بر نیت رفتاری کاربرد اینترنت، ضریب مسیر نگرش نسبت به کاربرد اینترنت بر نیت رفتاری کاربرد اینترنت و ضریب مسیر نیت رفتاری کاربرد اینترنت بر کاربرد واقعی اینترنت معنادار اما ضرایب مسیر سودمندی ادراک شده اینترنت و سهولت ادراک شده کاربرد اینترنت بر نگرش نسبت به کاربرد اینترنت معنادار نمی باشد. همچنین نیت رفتاری کاربرد اینترنت 31 درصد واریانس کاربرد واقعی اینترنت را تبیین کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structural Relationships among Davis’ Technology Acceptance Model Constructs

چکیده [English]

This research has been done to study the internal relationships among Davis’ Technology Acceptance Model Constructs. For this purpose a sample of 133 freshman students of computer science at associate level were selected using cluster random sampling. After six weeks training, the students answered TAM questionnaire which was adapted from Gardner and Amoroso (2004) and Klopping and McKinney (2004). Results showed that the effect of path coefficient of perceived ease of use of the internet on perceived usefulness of the Internet, the effect of path coefficient of perceived usefulness of the internet on behavioral intention to use internet, the effect of path coefficient of attitude toward using the internet on behavioral intention to use internet and the effect of path coefficient of behavioral intention to use internet on actual usage of the internet were significant but the path coefficients of perceived ease of use the internet and perceived usefulness of the internet on attitude toward using the internet was not significant. Also, behavioral intention to use internet explained 31% of actual usage variance of the internet.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology acceptance model
  • perceived ease of use
  • perceived usefulness of use
  • attitude toward using
  • Behavioral Intention to Use
  • actual usage