بررسی تأثیر آموزش عرفان و معنویت بر سلامت روان دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش عرفان و معنویت در افزایش سلامت روانی دانش آموزان دختر پایه­ی سوم دبیرستان منطقه­ی 13 شهر تهران در سال تحصیلی 1387-1386 است. حجم نمونه طبق اصول علمی و فرمول تعیین حجم 120 نفر، با استفاده از روش نمونه­گیری چند مرحله ای انتخاب شد. از بین آنان کسانی که در پرسش­­نامه­ی سلامت روان نمره­ی بالا­تری کسب کرده بودند، 60 نفر به صورت تصادفی از هر مدرسه انتخاب شدند. دانش آموزان یک مدرسه به قید قرعه به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه گواه منظور شدند. برای گروه آزمایش به مدت ده جلسه کلاس­های آموزشی با رویکرد عرفانی و معنوی که اساس آموزش، شناخت «خطاهای شناختی» با استفاده از قصه­های مثنوی مولوی بود، برگزار شد. جهت جمع آوری داده­ها از پرسش نامه­ی سلامت روان گلدبرگ (GHQ28) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی، شاخص­های (فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کجی، کشیدگی و...) و به منظور آزمون­ سؤال­های پژوهش از آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس و آزمون پیگردی­LSD ) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش عرفان و معنویت در افزایش سلامت روان و بهبود عملکرد جسمانی و عملکرد اجتماعی و کاهش اضطراب و افسردگی  دانش آموزان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Teaching Gnosticism and Spirituality on Students’ Mental Health

چکیده [English]

The present research aims at assessing the effect of teaching gnosticism and spirituality on raising mental health among female high-school students in District 13 of Tehran during academic year 1386-87. Out of the sample of 120 students who were selected through a multi-stage sampling method, 60 students who had obtained higher scores on the mental health questionnaire were singled out in each school. 60 students in one school were assigned to the experimental group and the other 60 to the control group. Ten educational session was held for the experimental group based on Gnostic and spiritual approach whose foundation was on understanding of cognitive errors with the help of stories in Rumi's Mathnawi. To collect data, Goldberg Mental Health Test was employed. This test is composed of 28 four-choice items which concern four areas of physical symptoms, anxiety and insomnia, social functioning, and depression symptoms. There were totally 7 items pertaining to each of these areas. For data analysis, both descriptive statistics (e.g. frequency measures, mean, standard deviation, skewedness) and inferential statistics (e.g. analysis of covariance, LSD test) were used. The analysis of covariance demonstrates that teaching gnosticism and spirituality might raise students’ mental health, students’ physical functioning, students’ social functioning, and might lower students’ anxiety level and depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • Gnosticism
  • Mental Health