طراحی و اعتبار سنجی مدل تاثیر کیفیت خدمات آموزشی بر تحلیل رفتگی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه های استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه مد یریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ،ارائه مدلی برای شناسایی ابعاد و فرایند کیفیت خدمات آموزشی بر تحلیل رفتگی دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل بود.به منظور نیل به این هدف از روش آمیخته (اکتشافی)استفاده شد.جامعه آماری پژوهش اساتید علوم تربیتی و روانشناسی و مدیران آموزش دانشگاه های استان اردبیل بود که در بخش کیفی و با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد 19 نفر تحت مصاحبه قرار گرفتند و در بخش کمی از بین 40000نفردانشجویان دانشگاه های کل استان اردبیل با توجه به جدول مورگان تعداد 264نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی،مصاحبه نیمه سازمان یافته بود که از روش بازخورد مشارکت کننده برای اعتباریابی آن استفاده شد و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی ضریب آلفای کرونباخ آن 80/0بود.به منظور تحلیل یافته های پژوهش در مرحله کیفی از روش تحلیل سیستماتیک که مبتنی بر کدگذاری باز ،محوری و گزینشی است،استفاده شد.و در مرحله کمی از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار های لیزرل8.5 و اکسپرت چویس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت..یافته ها در مرحله کیفی نشان داد که کیفیت خدمات آموزشی بر تحلیل رفتگی دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل دارای 2 بعد اساسی (کیفیت خدمات آموزشی،تحلیل رفتگی دانشجویان )می باشد. کیفیت خدمات آموزشی به طور غیر مستقیم از طریق امکانات ،پاسخگویی،جامع نگری،توانمندسازی،عوامل ملموس،همدلی،تدریس با کیفیت و تضمین دارای تاثیر معناداری است.و تحلیل رفتگی دانشجویان به طورغیرمستقیم ازطریق متغیرهای ناکارآمدی آموزشی،رضایت شغلی،بدبینی آموزشی،استانداردسازی،انگیزش،نیروی انسانی،ارائه خدمات و خستگی هیجانی دارای تاثیر معناداری می باشد.سایر یافته ها نیز نشان داد که در الگوی مرحله کمی پژوهش،روابط ارائه شده در قالب فرضیه های منبعث از تحلیل یافته های کیفی بررسی و تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating a model for the impact of the quality of educational services on student burnout (Case study: Ardabil universities)

نویسندگان [English]

  • Solmaz Vadoodi 1
  • Saeid Hamedani 2
  • Maryam Taghvaei Yazdi 2
1 PhD Student in Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a model to identify the dimensions and quality process of educational services on the burnout of students in universities of Ardabil province. In order to achieve this goal, the mixed (exploratory) method was used. The statistical population of the study included professors of educational sciences and psychology and education directors of universities in Ardabil province. In the qualitative section, using purposive sampling, 19 people were interviewed and in the quantitative section, among 40,000 students of universities in Ardabil province, according to Morgan table, 264 people were selected by stratified random sampling. The data collection tool in the qualitative part was a semi-organized interview in which the participant feedback method was used to validate it and in the quantitative part, it included a researcher-made questionnaire whose Cronbach's alpha coefficient was 0.80. In order to analyze the research findings in the qualitative stage, the systematic analysis method, which is based on open, axial and selective coding, was used. In a quantitative stage, the structural equations model was analyzed using LISREL 8.5 and Expert Choice software. Findings in the qualitative stage showed that the quality of educational services on the burnout of students in universities of Ardabil province has two basic dimensions (quality of educational services, student burnout). The quality of educational services has a significant impact indirectly through facilities, accountability, comprehensiveness, empowerment, tangible factors, empathy, quality teaching and guarantee. Student burnout also has a significant impact indirectly through the variables of educational inefficiency, job satisfaction, educational pessimism, standardization, motivation, manpower, service delivery and emotional fatigue. Other findings also showed that in the quantitative stage model of the research, the relationships presented in the form of hypotheses derived from the analysis of qualitative findings were examined and confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of educational services
  • student burnout
  • higher education system