شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقاء مهارتهای مدیریتی مدیران شرکت مترو در قالب یک الگوی مفهومی و پارادایمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، .ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی ،واحد تهران مرکزی .دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران.

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های مهارتهای مدیریتی مدیران در قالب ارائه الگوی مفهومی و پارادایمی بود. روش پژوهش از نظر ‌هدف ‌کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی است که با رویکرد پیمایشی مقطعی انجام گرفت. ‌جامعه ‌آماری ‌‌شامل خبرگان، متخصصین و افراد آگاه در زمینه مهارتهای مدیریتی مدیران بود. روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند بودکه30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها بصورت سند پژوهی ومیدانی و ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه سازمان یافته بودو پرسشنامه گردآوری داده ها از طریق روش داده بنیاد با رهیافت نظامند انجام شد. روایی پژوهش ااز روش سه سویه سازی و پایایی آن نیز به روش توافق بین کدگذاران تعیین شده است. برای ‌تحلیل‌ داده‌های کیفی ‌از فراترکیب ، تحلیل مضمون ‌و نرم افزار MAXQDIA ‌استفاده‌ شد. در نهایت 3 بعد، 13 مولفه و 65 شاخص نهایی شد. ‌نتایج ‌نشان ‌داد ‌که ابعاد مهارتهای مدیریتی مدیران شامل بعد فردی ( خود آگاهی، مدیریت استرس، مدیرت حل اثربخش مساله ) بعد میان فردی ( مهارت ارتباطات سازنده ، مهارت انگیزش اثربخش ، مهارت تاثیر گذاری، مهارت مدیریت تضاد )و بعد گروهی (مهارت تفویض اختیار، مهارت تیمی ، مهارت هدایت تغییر مثبت ، بکارگیری تکنولوژی، بکارگیری الزامات مدیریتی) بود. با توجه به ابعاد و مولفه‌ها الگوی مفهومی و پارادایمی ارایه شد که برازش مطلوبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions, components and indicators of improving management skills of Metro Company managers and providing an appropriate model

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Asad 1
  • amirhosain mahmoodi 2
  • baharak shirzad 3
  • fatemeh hamidifar 4
1 PhD Student in Educational Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the dimensions, components and indicators of managerial skills of managers of Tehran Metro Company in the form of an appropriate model. The research method is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection method which was done with a cross-sectional survey approach. Statistical ‌population ‌‌consisted of experts, specialists and knowledgeable people in the field of management skills of managers, from which 30 people were selected as a sample by purposive non-random sampling method. Data collection method was based on document research and field method, and the data collection tool included semi-organized interviews. The data collection questionnaire was based on the grounded theory with a systematic approach. The validity of the research has been done by the three-way method, and its reliability has been determined by the method of agreement between the coders. To analyze the qualitative data, the meta-combined method, content analysis and MAXQDA software were used. Finally, 3 dimensions, 13 components and 65 indicators were finalized. The results showed that the dimensions of managers' management skills include individual dimension (self-awareness, stress management, effective problem solving management), interpersonal dimension (constructive communication skills, effective motivation skills, impact skills, conflict management skills) and group dimension (Delegation skills, team skills, leadership skills for positive changes, application of technology, application of managerial requirements). According to the dimensions and components, the presented model had a good fit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skills
  • Managers' Management Skills
  • Grounded Theory
  • Systematic Approach