بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه تهران و مدیران کارآفرین شهر تهران به منظور فراهم نمودن الگوی مناسب برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان و مدیران کارآفرین به منظور فراهم آوردن الگوی مناسب برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی (گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی) است. با توجه به متغیر های مستقل این تحقیق که عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان و مدیران کارآفرین است و بر اساس مطالعات وسیع انجام شده شامل: منبع کنترل فردی، خلاقیت، ریسک پذیری، انگیزه پیشرفت، توجه به منابع انسانی و امکانات آموزشی، فرآیند آموزشی، اهداف و مفاهیم آموزشی استو متغیر وابسته  این پژوهش توسعه کار آفرینی برای برنامه درسی رشته علوم تربیتی (مدیریتوبرنامه ریزی آموزشی)
می
باشد.که این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و روش آن زمینه ای[1]است. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه ی دانش آموختگان دانشکده کار آفرین دانشگاه تهران و مدیران کار آفرین شهر تهران است. روش نمونه گیری، روش تصادفی ساده و حجم نمونه برای هر گروه 63 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته است و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای آزمون
سوال
های تحقیق از آزمون غیر پارامتری خی دو بهره گرفته شد. لازم به ذکر است؛ جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد از دیدگاه دانش آموختگان و مدیران کارآفرین توجه به اهداف و مفاهیم آموزشی، توجه به  فرایند آموزشی، توجه به منابع انسانی و امکانات آموزشی، ارزشیابی آموزشی، ریسک پذیری افراد، انگیزه پیشرفت (نیاز به موفقیت)، خلاقیت افراد و منبع کنترل فردی در برنامه درسی کارآفرینی رشته علوم تربیتی تأثیر دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tehran University Entrepreneurship Graduates’ and Tehran Entrepreneurs’ Viewpoints to Provide an Appropriate Curriculum for Educational Management and Programming at BA Level

چکیده [English]

This study intended to investigate the factors affecting the development of entrepreneurship from the entrepreneurship managers’ and graduates’ viewpoint so as to design an appropriate syllabus in educational management and programming at BA level. On the basis of expansive literature review and with regard to entrepreneurship managers and graduates’ viewpoints, the independent variables in this research included one’s locus of control, creativity, risk-taking ability, motivation for progress, attention to human resources, educational concepts and objectives. The dependent variable in this study was the development of entrepreneurship to provide an appropriate syllabus in educational management and programming at BA level. This research was by nature an applied one and it was based on a field method. Based on the simple randomization which was used in the sampling design, 63 participants in each group were selected from among the population of all the graduates of the faculty of entrepreneurship in Tehran University as well as the entrepreneurs in Tehran. The data collection instrument utilized was a researcher-made questionnaire. For the further analysis of data, both descriptive and inferential statistics were used. A Chi-Square-Parametric test was used in order for the researchers to investigate the research questions. It should also be noted that SPSS software was used for the data analysis. The results obtained from the entrepreneurship graduates and managers’ viewpoints indicated that attention to educational concepts and objectives, educational process, human resources, educational facilities, educational assessment, risk-taking, motivation (need for success), creativity and locus of control had significant effects on designing a syllabus for entrepreneurship e course of educational sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • curriculum
  • entrepreneurship managers
  • entrepreneurship graduates