طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی بارویکرداقتصادمقاومتی در وزارت آموزش وپرورش(مطالعه موردی استانهای غرب کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقاله حاضر با عنوان طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، در وزارت آموزش و پرورش ایران (مطالعه موردی استانهای غرب کشور) به انجام رسیده است. این تحقیق از نظر هدف، در گروه پژوهش‌های توسعه‌ای-کاربردی قرار دارد. نوع تحقیق ترکیبی (آمیخته اکتشافی) است. روش تحقیق روش اعتبار صوری (محتوایی) است. جامعه آماری مجموعاً شامل392 نفر بود که نمونه ای متشکل از مدیران کل و معاونینشان در یازده استان غرب کشور در سال 1396، با تحصیلات لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر می‌باشد. در این پژوهش، براساس یک رویکرد کیفی و با روش دلفی، برای طراحی، ابتدا مدل‌بندی و مدل مفهومی اولیه تشکیل شد و سپس با استفاده از اطلاعات مربوط به مطالعات موردی و زمینه‌یابی-پیمایشی، مدل طراحی شده حاصل از روش دلفی مورد تحلیل قرار گرفت.  نتایج بدست آمده توسط تحلیل عاملی بر روی مؤلفه‌ها به روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس تحلیل گردید. برای تجزیـه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس استفاده شد.نتایج نشان داد که عوامل کارآفرینی سازمانی در وزارت آموزش و پرورش شامل افعال، نگرش، انعطاف پذیری، پاداش، رهبری و فرهنگ است که اعتبار و صحت همه مولفه ها مورد تائید قرارگرفت. عوامل اقتصاد مقاومتی در وزارت آموزش و پرورش شامل برابرسازی دسترسی، گسترش مشارکت و افزایش کارآیی است که اعتبار و صحت همه مولفه ها مورد تائید قرارگرفت. عوامل زمینه ساز کارآفرینی سازمانی در وزارت آموزش و پرورش شامل حمایت، فرهنگ، استراتژی، ساختار، سیستم کنترل و ارتباطات بود  که اعتبار و صحت همه مولفه ها مورد تائید قرارگرفت. به طور کلی بین عوامل زمینه ساز کارآفرینی و ابعاد اقتصاد مقاومتی ارتباط وجود دارد که از نوع رابطه افزایشی است. در خصوص مولفه های متغیر زمینه ساز کارآفرینی، باید گفت حمایت مدیریت عالی، استراتژی سازمان، ساختار سازمانی و سیستم های سازمانی با ابعاد اقتصاد مقاومتی رابطه ندارد. فرهنگ سازمانی با ابعاد اقتصاد مقاومتی رابطه کاهشی دارد. ارتباط کنترل، ارزیابی سازمان و ارتباطات اثربخش با ابعاد اقتصاد مقاومتی از نوع رابطه افزایشی است. ارتباط عوامل زمینه ساز کارآفرینی سازمانی با عوامل کارآفرینی سازمانی در وزارت آموزش و پرورش از نوع رابطه افزایشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing entrepreneurial organizational model based on Resistive economy in the ministry of education of Iran (Case study of western provinces of Iran)

نویسندگان [English]

  • Neda Soltani gohari 1
  • sanjar salajaghe 2
1 PhD Student in Public Administration, Islamic Azad University, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

The present article, entitled Designing an Organizational Entrepreneurship Model Based on a Resistance Economy, has been conducted in the Ministry of Education of Iran (a case study of the western provinces of the country). In terms of purpose, this research is in the group of development-applied research. The type of research is combined (exploratory mix). The research method is formal (content) validation method. The statistical population included 392 people who are a sample of general managers and their deputies in eleven western provinces of the country in 2018, with bachelor's, master's and higher degrees. In this research, based on a qualitative approach and Delphi method, first, modeling and initial conceptual model were formed and then using the data related to case studies and field-survey, the designed model obtained from the Delphi method was analyzed. The results were analyzed by factor analysis on components by principal component analysis and varimax rotation. SPSS and Amos software were used to analyze the data. The results showed that the factors of organizational entrepreneurship in the Ministry of Education include actions, attitudes, flexibility, rewards, leadership and culture which the validity and accuracy of all components were confirmed. Factors of resistance economy in the Ministry of Education include equalization of access, expansion of participation and increase of efficiency which the validity and accuracy of all components were confirmed. The underlying factors of organizational entrepreneurship in the Ministry of Education included support, culture, strategy, structure, control system and communication which the validity and accuracy of all components were confirmed. In general, there is a relationship between the underlying factors of entrepreneurship and the dimensions of the resistance economy which is an incremental relationship. Regarding the variables underlying entrepreneurship, it should be said that the support of top management, organizational strategy, organizational structure and organizational systems are not related to the dimensions of resistance economy. Organizational culture has a decreasing relationship with the dimensions of resistance economy. The relationship between control and evaluation of the organization and effective communication with the dimensions of the resistance economy is an incremental relationship. The relationship between the underlying factors of organizational entrepreneurship and organizational entrepreneurship factors in the Ministry of Education is an incremental relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive economy
  • Organizational Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Underlie Factors