ارائه مدلی برای ارتقاء سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس اخلاق حرفه‌ای و عملکرد شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،بیمارستان فاطمه زهرا(س)parisa_has@yahoo.com

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای ارتقاء سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس اخلاق حرفه‌ای و عملکرد شغلی بوده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف در گروه تحقیق‌های توسعه‌ای قرار دارد و از نظر نوع تحقیق، ترکیبی (آمیخته اکتشافی) است. جامعه آماری شامل 300 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1399 است. برای تبیین ابعاد و متغیرهای تحقیق، از ادبیات تحقیق و تکنیک دلفی استفاده شده است. همچنین از روش دلفی برای آزمون اعتبار مدل نیز استفاده گردید. ترکیب پانل دلفی یا اعضای گروه دلفی و خبرگان این پژوهش شامل 30 نفر است. پس از تأیید مدل توسط گروه خبرگان، شاخص‌های نهایی برای هر یک از ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی توسط این روش مشخص شد. در نهایت مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه در قالب پنج بعد شناسایی شد. نتایج حاصل از این معیار برای مرحله‌ دوم دلفی برابر با 77/0 به‌ دست آمد. پس از تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات و نتایج حاصله از شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب، مسئولیت‌پذیری اجتماعی با پنج بعد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که جهت افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، توجه به تمامی ابعاد تشکیل دهنده مسئولیت‌پذیری اجتماعی ضروری است.                                                      
                          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for improving the level of social responsibility of Islamic Azad University staff based on professional ethics and job performance

نویسنده [English]

  • parisa hasanzade
PhD in Information Science, Mazandaran University of Medical Sciences, Fatemeh Zahra Hospital, Mazandaran,
چکیده [English]

 The purpose of this study was to provide a model for improving the level of social responsibility of Islamic Azad University staff based on professional ethics and job performance. The present study is in the group of developmental researches in terms of purpose and combined (exploratory mix) in terms of the type of research. The statistical population includes 300 employees of Islamic Azad University in 2021. Research literature and Delphi technique have been used to explain the dimensions and variables of research. Delphi method was also used to test the validity of the model. The composition of the Delphi panel or the members of the Delphi group and the experts of this research includes 30 people. After the model was approved by the group of experts, the final indicators for each of the dimensions of social responsibility were determined by this method. Finally, the university social responsibility was identified in five dimensions. The results of this criterion for the second stage of Delphi were equal to 0.77. After analyzing the data and the results of the gap between the current situation and the desired, social responsibility was examined in five dimensions. The results showed that in order to increase the social responsibility of the staff of the Islamic Azad University, it is necessary to pay attention to all the components of social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • study was a model to improve the level of social responsibility of Islamic Azad University staff based on professional ethics and job performance