رابطه مهارت‌های مقابله با استرس و پیشرفت تحصیلی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به بررسی «رابطه مهارت‌های مقابله با استرس و پیشرفت تحصیلی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12» پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را همه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12 که در نیم سال اول 89-88 مشغول به تحصیل می‌باشند شامل می‌شود. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده است که واحدهای رودهن، دماوند، کرج، پرند، قزوین، فیروزکوه، و ورامین براساس جدول مورگان 384 نفر انتخاب گردیده است.
برای سنجش شیوه‌های مقابله با استرس از پرسشنامه استاندارد کالات (2002) که شامل 32 سؤال است استفاده شده است و با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب آن 87/0 محاسبه گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ابعاد اصلی مهارت‌های مقابله با استرس در 2 مقوله کلی (شیوه‌های رویارویی متمرکز بر مسئله و شیوه‌های رویارویی بر هیجان) طبقه‌بندی گردیده است. با توجه به مقدار ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین بدست آمده 019/0 = 2R مشاهده می‌شود متغیرهای مهارت‌های مقابله با استرس تنها 2/0 از پیشرفت تحصیلی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان را تعیین می‌کند. با توجه به ضرایب استاندارد رگرسیونی، شیوه‌های متمرکز بر هیجان با میزان (164/0) بیش از شیوه‌های رویارویی متمرکز بر مسئله (123/0-) بر پیشرفت تحصیلی مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Skills Confronting with Stress and Academic Achievement among Members of Young Researchers Club

چکیده [English]

This investigation has paid attention to the skills confronting against stress and educational progress of youth researchers club member of 12 districts Islamic Azad University. The population in this research included all the members of Young Researchers Club in all the branches of Islamic Azad University in 12 zones in the academic year of 2009-10. Using simple random sampling method, 384 students (according to Morgan’s table) were selected from the university branches in Roudehen, Damavand, Parand, Karaj, Ghazvin, Firuzkoh and Varamin. Kalat standard questionnaire (2002) was used which included 32 items. Cronbach’s Alpha coefficient was calculated to be 0.87. Research findings suggested that the main dimension of stress confrontation skills has been categorized in two general topics (method centered on face-to-face on problem and method face-to-face on emotion). It has also been concluded that the skills stress confrontation skills only determines 0.2 of educational progress of members of Young Researchers Club. With regard to standard regression coefficient, methods centered on problem (-0.123) would be effective on education on educational progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress confrontation skills
  • educational program
  • Islamic Azad University Young Researchers Club members