ارائه الگوی اخلاق حرفه ای معلمان (پژوهش کیفی) مورد مطالعه: دبیران متوسطه اول آموزش و پرورش شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان

2 استاد یار گروه مدیریت آموزشی ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان،ایران

چکیده

مقدمه: امروزه با پیچیده‌تر شدن روزافزون سازمان‌ها و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی در محیط‌های کاری، مفهوم اخلاق و مدیریت اخلاقی بیش‌ازپیش موردتوجه مدیران و صاحب‌نظران قرارگرفته است، به صورتی که در سال‌های اخیر کاربرد اخلاق در محیط‌های کاری به یک ضرورت جدی تبدیل‌شده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر،شناسایی شاخص ها ،مولفه ها و ابعاد اخلاق حرفه ای و عوامل موثر بر آن و در نهایت، ارائه الگوی کیفی در خصوص اخلاق حرفه ای معلمان متوسطه اول شهر تهران است.

روش: روش پژوهش حاضر کیفی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی و معلمانی بود که از لحاظ نظری با مفهوم اخلاق حرفه‌ای آشنایی داشتند و به همین دلیل گزینش آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند بود. با 20 نفر تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه صورت گرفت. تحلیل داده‌ها در سه سطح کدگذاری باز، محوری و گزینشی بود و برای اعتبار یافته‌ها از دیدگاه اساتید و برای پایایی از ضریب توافق بین کدگذاران استفاده شد که میزان آن 81/0 به دست آمد.

یافته‌ها: یافتهها نشان داد مؤلفههای اخلاق حرفه‌ای شامل«ویژگی‌های روانشناختی»، «ویژگی‌های ارتباطی- اجتماعی»، «ویژگی‌های فنی- تخصصی» و «ویژگی‌های اعتقادی» و عوامل مؤثر نیز شامل چهار عامل اقتصادی، اجتماعی، سازمانی و فردی بودند.
نتیجه‌گیری: برای درک اخلاق حرفه‌ای ،شناخت مؤلفه‌ها و عوامل دخیل در آن بسیار مهم است.، با توجه به اطمینان از روایی و پایایی کدگذاری، می توان نتیجه گرفت مدل کیفی ارائه شده ،میتواند چارچوب مناسبی برای بهبود اخلاق حرفه‌ای معلمان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model of teachers' professional ethics (qualitative research) Case study: First secondary school teachers in Tehran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asadi 1
  • rasool davoodi 2
  • Nooredin Mirzaei 3
1 PhD student in Educational Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Today, with the increasing complexity of organizations and increasing the amount of unethical work in the workplace, the concept of ethics and ethical management has become increasingly important to managers and experts, so that in recent years the application of ethics in the workplace has become a serious necessity.
Objective: The purpose of this study is to identify the indicators, components and dimensions of professional ethics and the factors affecting it and finally, to provide a qualitative model of professional ethics for first grade high school teachers in Tehran.
Method: The method of the present study was qualitative and applied in terms of purpose. The statistical population consisted of university professors and teachers who were theoretically familiar with the concept of professional ethics and therefore their selection was purposeful by sampling method. 20 people were interviewed until they reached theoretical saturation. Data analysis was at three levels of open, central and selective coding, and for the validity of the findings from the perspective of professors and for reliability, the coefficient of agreement between the coders was used, which was 0.81.
Findings: The findings showed that the components of professional ethics included "psychological characteristics", "communication-social characteristics", "technical-specialized characteristics" and "belief characteristics" and the effective factors also included four economic, social, organizational and individual factors.
Conclusion: To understand professional ethics, it is very important to know the components and factors involved in it. Considering the validity and reliability of coding, it can be concluded that the proposed qualitative model can be a good framework for improving teachers' professional ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • professional ethics
  • teachers
  • Education System