الگویابی ساختاری نواندیشی بر تغییر سازمانی با نقش میانجی خلاقیت مدیران مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر نواندیشی بر تغییر سازمانی با نقش میانجی خلاقیت مدیران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معاونین مقاطع متوسطه اول و دوم (286N=) در شهرستان تنکابن بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب 165 نفربه عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه نواندیشی مشاوره کسب و کار (1393) (پایایی 735/0)، تغییر سازمانی دانهام و همکاران (1989) (پایایی 721/0)، خلاقیت تورنس (1979) (پایایی760/0) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 انجام شد. یافته ها نشان داد، که نو اندیشی بر تغییر سازمانی با نقش میانجی خلاقیت اثر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of structural modeling of rethinking on organizational change with the mediating role of school principals' creativity

نویسندگان [English]

  • syedeh khadijeh Moafimadani 1
  • Saideh Saadeti 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Department of Educational Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of rethinking on organizational change with the mediating role of managers' creativity. The research method was descriptive-correlational and the statistical population included all principals and deputies of the first and second secondary schools (N = 286) in Tonekabon city, which were selected by stratified random sampling with a proportional allocation of 165 people as the sample size. In order to collect data, Business Consulting Innovation Questionnaire (2014) (reliability 0.735), Dunham et al.'s organizational Change (1989) (reliability 0.721), Torrance Creativity (1979) (reliability 0.760) were used. Data analysis was performed by structural equation modeling and Sobel Test using Smart PLS3 software. Findings showed that rethinking has an effect on organizational change with the mediating role of creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rethinking
  • Organizational Change
  • creativity