بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله به شیوه دزوریلاو و گلدفرید بر تعارضات والد - فرزند در بین دانش آموزان دختر سال اول دورة دبیرستان شهرستان بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی «اثر بخشی آموزش مهارت حل مسأله به شیوه دزوریلا و گلد فرید بر تعارضات والد- فرزند دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان شهرستان بهبهان» پرداخته است. طرح تحقیق از روش نیمه تجربی طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه می باشد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه سنجش تعارض والدین- فرزند (CP) است. شرکت کنندگان در این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر سال اول دورة دبیرستان شهر بهبهان در سال تحصیلی 88-87 ، و نمونه آن 40 نفر از این دانش آموزان که بیشترین تعارض را با والدینشان داشتند، و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای  انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شده اند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه که هر جلسه آن 75 دقیقه بود در جلسات مشاوره گروهی شرکت کردند. برای تحلیل داده ها علاوه بر روش آمار توصیفی، از آزمون t گروه های مستقل، تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا)، تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا)، استفاده شده است. معنی داری در این تحقیق در سطح  است. و یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد، که آموزش مهارت حل مسأله به شیوه دزوریلا و گلدفرید موجب کاهش تعارضات والد – فرزند، کاهش پرخاشگری کلامی، کاهش پرخاشگری فیزیکی و افزایش استدلال دانش آموزان دختر گروه آزمایشی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Problem-Solving Skill Training on Parent-Child Conflicts among the Girl Students of High Schools in Behbahan

چکیده [English]

The present research investigates the effectiveness of problem-solving skills training according to D'Zurilla and Goldfried on the conflicts of parent-child among the girl students in Behbahan high schools. The Research was conducted on a semi-experimental design of pre- and post-test with control group. The research instrument used for collecting data in this project was a questionnaire of parent-children conflict measurement (cp). The population of the study consisted of the first grade girl students from high schools in Behbahan in the school year of 2008-09.  Using cluster random sampling method, forty students were selected who had the most conflicts with their parents and they were divided into experimental and control groups. The experimental group participated in 10 sessions of group counseling. Each session took around 75 minutes. Besides descriptive statistics, independent-sample t test, multivariate analysis of variance (MANOVA), and multivariate analysis of covariance (MANCOVA) were used to analyze the data. The result of the analysis was investigated at the level of α<0.05 and results obtained from this research showed that problem solving skills training according to D’Zurilla and Goldfried leads to decrease conflict between parent-child, verbal aggression, and physical aggression. It can also cause an increase in reasoning among the girl students of the experimental group.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem-solving
  • conflict between parent-child
  • conflicts
  • Aggression