شناسایی و اولویت بندی مهارت های رهبران آموزشی مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد گرمسار، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین مهارت های رهبران آموزشی و با روش آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید و صاحبنظران متخصّص و دارای دستاورد علمی در حوزۀ رهبری و مدیریت آموزشی در داخل و خارج از کشور، و در بخش کمّی، تعداد 200 نفر از مدیران با سابقه مدارس متوسطه شهرستان گرمسار در سال تحصیلی 99-98 بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع گلوله برفی و حجم نمونه با اشباع نظری 15 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمّی، پرسشنامه ساختارمند بود که روایی آن از طریق ارائه به سه نفر از اساتید صاحبنظر در موضوع تحقیق تائید و اعتبار آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (82/0 ) در حد مطلوب بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش کیفی از روش های کدگذاری باز، محوری و گزینشی، و در بخش کمّی از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای این پژوهش نشان داد که از بین مهارت های رهبران آموزشی، مهارت های بین فردی بترتیب دارای بیشترین اولویت و مهارت های ذهنی-رفتاری، مهارت های سازمانی و مهارت های حرفه ای-تخصصی بترتیب در رتبه های بعدی طبقه بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the skrills of school leaders

نویسندگان [English]

  • Hamed Ranjbar 1
  • nader ُSoleimani 2
  • Hamid Shafizadeh 3
1 PhD graduated in Educational Administration, Islamic Azad University Garmsar Branch, Garmsar, Iran.
2 Associate Professor, Department of in Educational Administration, Islamic Azad University Garmsar Branch, Garmsar, Iran
3 Associate Professor, Department of in Educational Administration, Islamic Azad University Garmsar Branch, Garmsar, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to identify the most important skills of educational leaders and with a mixed exploratory method. The statistical population in the qualitative section included professors and experts with scientific achievements in the field of leadership and educational management at home and abroad, and in the quantitative section, 200 principals with a history of secondary schools in Garmsar in the academic year of 2019-2020 . The sampling method in the qualitative part was snowball and the sample size was determined with a theoretical saturation of 5 people. The data collection tool in the qualitative part was a semi-structured interview and in the quantitative part was a structured questionnaire whose validity was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.82. In order to analyze the data, in the qualitative part, open, axial and selective coding methods preformed and in the quantitative part, the Friedman test was performed. The results of this study showed that among the skills of educational leaders, interpersonal skills with the highest priority and mental-behavioral skills, organizational skills and professional-professional skills are classified in the next ranks, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership skills
  • Mental-behavioral skills
  • Interpersonal skills
  • Professional skills
  • Organizational skills