ارائه مدل بومی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران. (نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل بومی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش استان تهران است. روش پژوهش حاضر ترکیبی است بدین صورت که در مرحله اول رویکردها و مدل‌های مربوط به مدیریت عملکرد مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین استخراج شده از ادبیات علمی در قالب دو سطح؛ « سازمان» و « کارکنان» کدبندی شد. در مرحله دوم متغیرهای 32 گانه احصا شده، در قالب پرسشنامه تنظیم و بین نمونه 120 نفری توزیع گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که تمامی متغیرهای 18 گانه احصا شده در قالب سطوح مذکور، به عنوان متغیرهایی که باید در طراحی مدل مطلوب مورد توجه قرار گیرند مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه قدر مطال مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها از مقدار بحرانی 96/1 و نیز تمام بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگتر از 5/0 به دست آمده است لذا هیچ کدام از روابط رد نشده و تمامی متغیرها و روابط تأیید شد در نهایت مدل اولیه تحقق تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a local model of performance management with a human resources development approach in education in Tehran province

نویسندگان [English]

  • seiedeh niloofar shamoradi 1
  • leila farjadmand 2
  • narges hasanmoradi 3
1 Corresponding Author) PhD Student in Educational Management Department, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran-North Branch, Tehran, Iran
2 PhD Student in Educational Management Department, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran-North Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Higher Education Management, Islamic Azad University, Tehran-North Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a local model of performance management with a human resources development approach in education in Tehran province. The method of the present study is a combination in which in the first stage the approaches and models related to performance management are examined and using the content analysis method, the themes extracted from the scientific literature in the form of two levels; "Organization" and "staff" were coded. In the second stage, the 32 variables were calculated in the form of a questionnaire and distributed among a sample of 120 people. The collected data were analyzed using LISREL software. The results showed that all 18 variables calculated in the form of the mentioned levels were approved as variables that should be considered in designing the optimal model. Also, considering that the value of t-value for all relationships between variables is obtained from the critical value of 1.96 and also all factor loads in the standard state is greater than 0.5, so none of the relationships are rejected and all variables and relationships Confirmed Finally, the initial model of realization was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • performance appraisal
  • performance management
  • education