اعتبارسنجی مدل استقرار مدیریت ناب در آموزش و پرورش از نظر متخصصان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

چکیده

مدیریت ناب رویکرد نوین جهت بهبود عملکرد سازمان ها می باشد، مدیریت ناب با حداقل سازی هزینه ها حرکت به سوی بهره وری و تعالی سازمانی را فراهم می کند. از رویکرد مدیریت ناب در سازمان های تولیدی برای بهره وری و تعالی سازمانی بهره بسیار گرفته شده است ولی متاسفانه در حوزه سازمان های خدماتی به ویژه سازمان های آموزشی در ایران تحقیقات اندکی انجام شده است. در این مقاله مدل پیشنهادی استقرار مدیریت ناب متناسب با آموزش و پرورش که از هفت مولفه : مدیریت و رهبری، ساختار، منابع انسانی، ارتباطات، تکنولوژی، فرایند و فرهنگ سازمانی تشکیل گردیده است مورد اعتبارسنجی از نظر متخصصان قرار می گیرد.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا از نوع پیمایشی است و همچنین از نظر نوع و شیوه گردآوری و تحلیل داده ها در زمره پژوهش های کمی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را متخصصان و خبرگان حوزه مدیریت آموزش به تعداد 20 نفر می باشد که با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 0.75 بود. نتایج نشان داد مدل استقرار مدیریت ناب در آموزش و پرورش اعتبار مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of the model of establishing lean management in education from the point of view of experts

نویسندگان [English]

  • Samaneh Gholi Mesgarha 1
  • ramezan jahanian 2
  • MAHTAB SALIMI 3
1 PhD student, Department of Educational Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Lean management is a new approach to improve the performance of organizations, lean management provides a move towards organizational productivity and excellence by minimizing costs. The approach of lean management in production organizations has been widely used for productivity and organizational excellence, but unfortunately in the field of service organizations, especially educational organizations in Iran, little research has been done. In this article, the proposed model of establishing lean management appropriate to education, which consists of seven components: management and leadership, structure, human resources, communication, technology, process and organizational culture, is validated by experts. This research is applied in terms of purpose and survey type in terms of implementation method and also in terms of type and method of data collection and analysis is among the quantitative researches. The statistical population of this study is 20 specialists and experts in the field of education management who were selected by purposive sampling and snowball sampling. Data collection tools included a researcher-made questionnaire with Cranach's alpha of 0.75. The results showed that the model of establishing lean management in education has a good validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean management
  • model
  • experts and specialists
  • education
  • validation