طراحی الگوی اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

2 استاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش طراحی الگوی اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود. روش: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه اخلاق حرفه‌ای بودند که بعد از انجام 17مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت. یافته ها: در نهایت 5 بعد، 20 مولفه و 80 شاخص شناسایی شد. برای ترسیم الگو از روش معادلات ساختاری نرم افزار smartpls3 استفاده شد. نتیجه: نتایج نشان داد که بعد آموزش(0.669)، رفتاری(0.569)، سازمانی(0.558)، فردی(0.414) و اجتماعی – فرهنگی(0.353) به ترتیب بیشترین اهمیت را در الگوی اخلاق حرفه ای داشتند. اعتبار الگو نیز با 4 بعد( فهم، تطبیق، تعمیم و کنترل) مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان از اعتباربخشی بالای الگو داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a professional ethics model for faculty members of Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • seyed karim mousavy 1
  • ghodsi ahghar 2
  • zahra Taleb 3
1 PhD Student, Department of Higher Education Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty Member at the Academy of Education Studies, Ministry of Education, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Higher Education Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to design a model of professional ethics for faculty members of the Islamic Azad University of Tehran. Method: The method of conducting research is mixed (qualitative-quantitative). In order to conduct this research, in addition to the documentary study, the content analysis technique with MAXQDA12 software was used to identify the dimensions and components. The statistical population in this study was all experts in the field of professional ethics, which was conducted after 17 theoretical saturation interviews. Results: Finally, 5 dimensions, 20 components and 80 indicators were identified. The structural equation method of smartpls3 software was used to draw the pattern. Results: The results showed that the dimensions of education (0.669), behavioral (0.569), organizational (0.558), individual (0.414) and socio-cultural (0.353) were the most important in the professional ethics model, respectively. The validity of the model was evaluated with 4 dimensions (comprehension, adaptation, generalization and control) which showed high validity of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics Model
  • Faculty Members
  • Structural Equations
  • Islamic Azad University