مدیریت دانش در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی مدیریت دانش مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش را تمام کارکنان اداری واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و طبقه بندی تعداد 1590 نفر از کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت است از پرسشنامه مدیریت دانش که دارای ابعاد (مدیریت و رهبری،کار سیستمی و جوامع یادگیرنده، تقسیم دانش، خلق دانش، عدالت دیجیتالی، ایده ها و مأموریت، استراتژی، فرهنگ سازمانی، سرمایه عقلانی و سازمان یادگیرنده) است و (97/0 = α) است که روی کارکنان اجرا شد. با توجه به F محاسبه شده (39/11) و سطح معنی داری (000/0) می توان قضاوت کرد که بین میانگین نمره مدیریت دانش به تفکیک مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی تفاوت معنی داری وجود دارد. و نتایج حاصل از آزمون تعقیبی L.S.D.  نشان داد که نمره مدیریت دانش منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی از بقیه مناطق بیشتر است. میانگین نمره مدیریت دانش به تفکیک منطقه نشان می دهد منطقه 3 در مقایسه با سایر مناطق از مدیریت دانش بیشتری برخوردارند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management in Islamic Azad University

چکیده [English]

The purpose of the study was to investigate knowledge management in various zones of Islamic Azad University (IAU). The population of the study consisted of all the staffs of IAU in all branches. 1590 staffs were selected using cluster and stratified random sampling. The research instrument was knowledge management questionnaire which included the components of management and leadership, systematic work and learner society, knowledge distribution, knowledge creation, digital equity, ideas and mission, strategy, organizational culture, mental asset, and learner organization (α=0.97). It was administered among the staffs. Having F into account (11.39) and the level of significance (0.000), it can be concluded that there is a significant difference among the average scores of the knowledge management indices in different zones of IAU. The result of FSD test also indicated that the knowledge management index for zone 3 is higher than other zones.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Islamic Azad University