ارزشیابی مهارت های مدیریت زمان و استرس شغلی معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهر سبزوار در سال تحصیلی 1391-1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش ارزشیابی مهارت های مدیریت زمان و استرس شغلی معلمان مدارس راهنمایی شهرستان سبزوار می باشد.پژوهش به روش توصیفی (همبستگی) می باشد. جامعه آماری، کلیه معلمان مدارس راهنمایی دخترانه دولتی شهرستان سبزوار به تعداد 627 نفر در سال 90-91 می باشد، که تعداد 180 نفر از آنها با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. از دو پرسش نامه ی مهارت های مدیریت زمان کرمی مقدم و استرس شغلی وندردوف به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید، که ضریب پایایی پرسش نامه ها به ترتیب مهارت فردی مدیریت زمان 73/0 ، مهارت سازمانی  83/0 و پرسش نامه ی استرس شغلی وندردوف 82/0 برآورد شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی دو متغیره و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که: 1. بین فقدان استرس شغلی با مهارت فردی و مهارت سازمانی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. 2. نتایج تحلیل رگرسیون هم زمان نشان داد که مهارت های فردی و سازمانی مدیریت زمان پیش بین مناسبی برای استرس شغلی می باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Time management skills and job stress of Teachers in Secondary Schools in Sabzevar

چکیده [English]

The purpose of this study was to access the time management skills and job stress of teachers in secondary schools of Sabzevar. The research is descriptive and of correlational type. 180 out of 627 teachers in secondary schools for girls in Sabzevar participated in this study. They were selected through cluster sampling. Karami moghadams questionnaire of time management and vanderdofs questionnaire of job stress were used for data collection. The reliability questionnaires were 0.73 for time management, 0.83 organizational skills, and 0.82 for vanderdofs questionnaire. For data analysis, bivariate correlation and regression methods were used. The results showed that there was a positive and significant relationship between the lack of job stress and interpersonal skills and organizational skills. The results of regression analysis also showed that both personal and organizational skills of time management stress can be good predictors of job stress.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time management -Skills time management - Job stress- teachers- secondary school