تأثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر تعهدسازمانی کارمندان سازمان رفاهی-تفریحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه در بین مطالعات مربوط به سازمان، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توجه مدیران و محققان زیادی را به خود جلب کرده است؛ رفتارهایی که توجه به آن می­تواند یکی از راه­های اساسی در افزایش اثربخشی سازمان­ها باشد. تعهد سازمانی نیز بیان­گر نیرویی است که فرد را ملزم می­کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمانی وظایف خود را انجام دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارمندان سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری کاشان بود. جهت دست­یابی به این هدف از روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است.  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری کاشان بود که60  نفر  به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها دو پرسش­نامه محقق ساخته شامل 43 و 24 گویه براساس طیف لیکرت تهیه و توزیع گردید. پایایی پرسش­نامه براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 95/0 و 87/0 برآورد شد. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کوواریانس، آزمون لوین، آزمون F) تحلیل گردید. در این پژوهش تأثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر پنج عامل تعهد هنجاری، تعهد عاطفی، تعهد سازمانی، و تعهد مداوم مورد بررسی قرار گرفت.  نتیجه پژوهش نشان داد که آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد هنجاری و تعهد عاطفی و تعهد سازمانی کارمندان در پس آزمون مؤثر بوده است اما بر تعهد مداوم کارمندان مؤثر نبوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Organizational Citizenship Behavior on the Organizational Commitment of the Welfare- Recreation 0rganization

چکیده [English]

Nowadays, the concept of organizational citizenship behavior (OCB) has attracted managers and researcher’s affection. Taking these behaviors into account can be one important of increasing way effectiveness in organizations. The aim of the present study was investigating the effect of organizational Citizenship Behavior on the Organizational Commitment of employees in welfare-recreation organization in Kashan. The design of this study was the quasi-experimental, pretest-posttest with control group. The sample included 60 employees of welfare- recreational organization in Kashan. Measurement instruments used in this study ware two research-made questionnaires including (43 and 24) themes based on Likert scale. Reliability of the questionnaires ware estimated as 0.92 and 0.72 respectively using the Cronbach Alpha. The data was analyzed at levels of descriptive (mean‚ digression‚ frequency, percent) and inferential (f test, Levine’s test, co-variation). Effect of OCB on factors such as Normative Commitment, Emotional Commitment, Continuous Commitment, and organizational Commitment was studied. The results indicated that OCB was effective in this research for increasing Organizational Commitment, Normative Commitment, and Emotional Commitment; however, but it had no significant effect on Continuous Commitment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational citizenship behavior
  • Organizational Commitment
  • normative commitment
  • emotional commitment
  • continuous commitment